Journal of the Association of Researchers

Interesting News

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น
รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” รุ่นที่ 3
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ม.รามคำแหง
ร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวม
แจ้งให้ดาวน์โหลดวารสารสมาคมนักวิจัย
ขอแสดงความยินดี
วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม ดร.จ่าง รัตนรัต อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รายงานผลการเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง
งาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อ ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย
งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017
งานเสวนาทางวิชาการ  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับงานวิจัยทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมทางสังคม
งานเสวนาทางวิชาการ  ศูนย์ข้อมูลไทยแลนด์ 4.0 Data Center Thailand 4.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระดับวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017"
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่
ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Greater Mekong Sub-region International Conference (GMSIC) 2017
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคม ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 Building Innovation 2017 B-inno 2017
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบโล่ขอบคุณ ดร.สฤษฏ์เกียรติ แจ่มสมบูรณ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมและนิทรรศการนานาขาติ ASEAN Sustainable Energy Week 2017 (ASEW 2017)
คัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 สาขาสังคมศาสตร์
ร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017
วิทยากรร่วมเสวนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ท่านกร ทัพพะรังสี
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ร่วมสัมมนาในหัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ
Conference Announcement / Call for papers The 4th Greater Mekong Subregion International Conference (GMSIC) 2017

Public Relations

Cat01

ขอเชิญร่วมเป็นสถาบันร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมาครั้งที่ 5ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31มีนาคม2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

Read More

Training

Cat01

หลักสูตรพัฒนำสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-CEO

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

อังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1 และ 2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Read More