Journal of the Association of Researchers

Interesting News

หลักสูตรพัฒนำสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-CEO
ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Greater Mekong Sub-region International Conference (GMSIC) 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม รุ่นที่ 2
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” รุ่นที่ 3 วันที่ 11-12 กันยายน 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคม ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 Building Innovation 2017 B-inno 2017
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบโล่ขอบคุณ ดร.สฤษฏ์เกียรติ แจ่มสมบูรณ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมและนิทรรศการนานาขาติ ASEAN Sustainable Energy Week 2017 (ASEW 2017)
คัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 สาขาสังคมศาสตร์
ร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017
วิทยากรร่วมเสวนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ท่านกร ทัพพะรังสี
 หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ร่วมสัมมนาในหัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 11 (รุ่น 1 รร.นรต.)
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ
ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
Conference Announcement / Call for papers The 4th Greater Mekong Subregion International Conference (GMSIC) 2017

Public Relations

Cat01

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างประเทศ

อาจารย์เสนีย์ แดงวัง ที่ปรึกษาสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ

Read More

Training

Cat01

หลักสูตรพัฒนำสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-CEO

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017 : B-inno 2017)

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

Read More