Journal of the Association of Researchers

Interesting News

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน
ร่วมกิจกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  วันเสาร์ที่30มีนาคม 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มินิเอ็มบีเอ บริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การคิดเชิงการออกแบบเพื่อสร้างการวิจัยตลาดแบบใหม่
เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 5
นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย  กล่าวเปิดงานโครงการอบรมหลักสูตร The Big Data Ecosystem #2
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  การจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่อง การคิดเชิงระบบในมิติทางสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระหว่าง เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562
ข่าวดีสำหรับวารสารสมาคมนักวิจัย  ได้รับ impact factor 0.58
เรียนสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย หากท่านต้องการปรับปรุงข้อมูลติดต่อ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY Call for paper
แจ้งให้ดาวน์โหลดวารสารสมาคมนักวิจัย

Public Relations

Cat01

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

Read More

Training

Cat01

นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานโครงการอบรมหลักสูตร The Big Data Ecosystem #2

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

Read More