Journal of the Association of Researchers

Interesting News

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หลักสูตร : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ACTION RESEARCH) รุ่นที่ 1 วันที่ 29 เมษายน - 30 เมษายน 2560
หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการวิจัย” (RESEARCH DESIGN) รุ่นที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2560
หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการวิจัยการตลาดยั่งยืนและสร้างการตลาดมุ่งเป้า” รุ่นที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2560
Conference Announcement / Call for papers The 4th Greater Mekong Subregion International Conference (GMSIC) 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว
สมาคมนักวิจัย เข้าร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการคลีนิค  วิจัยดุษฎีนิพนธ์

Public Relations

Cat01

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยเกียรติยศ

Read More

Training

Cat01

ประมวลภาพความสำเร็จของ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงแรมปริ๊นส์ต้ัน พาร์ค สวีท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพความสำเร็จของ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงแรมปริ๊นส์ต้ัน พาร์ค สวีท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

Conference Announcement / Call for papers The 4th Greater Mekong Subregion International Conference (GMSIC) 2017

"The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS"

Read More