Journal of the Association of Researchers

Interesting News

สมาคมนักวิจัย เข้าร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การเสวนา หัวข้อ “ วิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรมพัฒนาชาติ ” โดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (THAILAND RESEARCH EXPO 2016)
ขอเชิญเข้าร่วมงานการเสวนาหัวข้อ “ วิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรมพัฒนาชาติ ” โดย สมาคมนักวิจัย  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand  Research  Expo 2016)
ผู้ที่ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทย- เดนมาร์กและไอซ์แลนด์ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559  และศึกษาดูงานระหว่าง วันที่ 21-28 ตุลาคม2559 โดย สมาคมนักวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม”(Mixed Method)
ประกาศรายชื่อ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น5
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕ โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๘ 	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเครือข่าย
Thailand Research Expo 2016
หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3  (Data Center Management for Operational Effictiency : DCM3)
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่)  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติรุ่นที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ประเภทนักวิจัยทั่วไป)  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS รุ่นที่ 1-7
โครงการคลีนิค  วิจัยดุษฎีนิพนธ์
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๔  โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๓  โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต

Public Relations

Cat01

การเสวนา หัวข้อ “ วิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรมพัฒนาชาติ ” โดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

การเสวนา หัวข้อ “ วิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรมพัฒนาชาติ ” โดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

Read More

Training

Cat01

ประกาศ รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 5

รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 5

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

Read More