Journal of the Association of Researchers

Interesting News

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 (ITE 2018)
ขอเชิญส่งบทความวิจัย INTETNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY (IJSIT)
ข่าวดีสำหรับวารสารสมาคมนักวิจัย  ได้รับ impact factor 0.58
หลักสูตร : เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล : SMART CITY & DATA CENTER
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ขับเคลื่อนนักวิจัยได้ทำงานตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
"การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม" (Mixed method for social science research) รุ่นที่ 4
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อพวช. จัดเสวนา
คณะกรรมการบริหาร เข้าพบ นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 (NST 2018)
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ส่งมอบงานกรรมการบริหารชุดใหม่
เรียนสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย หากท่านต้องการปรับปรุงข้อมูลติดต่อ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY Call for paper
แจ้งให้ดาวน์โหลดวารสารสมาคมนักวิจัย

Public Relations

Cat01

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 (ITE 2018)

Read More

Training

Cat01

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

อังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1 และ 2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Read More