Journal of the Association of Researchers

Interesting News

หลักสูตร The Big Data for Senior Management
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนา  และการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย”
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ร่วมกิจกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  วันเสาร์ที่30มีนาคม 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มินิเอ็มบีเอ บริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การคิดเชิงการออกแบบเพื่อสร้างการวิจัยตลาดแบบใหม่
นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย  กล่าวเปิดงานโครงการอบรมหลักสูตร The Big Data Ecosystem #2
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  การจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่อง การคิดเชิงระบบในมิติทางสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระหว่าง เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562
ข่าวดีสำหรับวารสารสมาคมนักวิจัย  ได้รับ impact factor 0.58
เรียนสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย หากท่านต้องการปรับปรุงข้อมูลติดต่อ
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY Call for paper
แจ้งให้ดาวน์โหลดวารสารสมาคมนักวิจัย

Public Relations

Cat01

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 หน่วยงาน

Read More

Training

Cat01

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ" รุ่นที่ 5

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

เสวนางาน "Ganja Economy : การวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

Read More