Journal of the Association of Researchers

Interesting News

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น
รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน BEST PRACTICE AWARDS 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” รุ่นที่ 3
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ม.รามคำแหง
ร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวม
แจ้งให้ดาวน์โหลดวารสารสมาคมนักวิจัย
ขอแสดงความยินดี
วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม ดร.จ่าง รัตนรัต อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รายงานผลการเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง
งาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อ ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย
งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017
งานเสวนาทางวิชาการ  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับงานวิจัยทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมทางสังคม
งานเสวนาทางวิชาการ  ศูนย์ข้อมูลไทยแลนด์ 4.0 Data Center Thailand 4.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระดับวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017"
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่
ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Greater Mekong Sub-region International Conference (GMSIC) 2017
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคม ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 Building Innovation 2017 B-inno 2017
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบโล่ขอบคุณ ดร.สฤษฏ์เกียรติ แจ่มสมบูรณ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมและนิทรรศการนานาขาติ ASEAN Sustainable Energy Week 2017 (ASEW 2017)
คัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 สาขาสังคมศาสตร์
ร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017
วิทยากรร่วมเสวนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ท่านกร ทัพพะรังสี
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ร่วมสัมมนาในหัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ
Conference Announcement / Call for papers The 4th Greater Mekong Subregion International Conference (GMSIC) 2017

Public Relations

Cat01

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมรายการ "คิดเพื่อชาติ" ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมรายการ "คิดเพื่อชาติ" ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอธิปรายในหัวข้อ "การวิจัยสร้างชาติ" ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 24

Read More

Training

Cat01

หลักสูตรพัฒนำสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-CEO

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

อังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1 และ 2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Read More