Journal of the Association of Researchers

Interesting News

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รุ่นที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการวิจัย” (Research Design) รุ่นที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการวิจัยการตลาดยั่งยืนและสร้างการตลาดมุ่งเป้า” รุ่นที่ 1
หลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategic Investment: DCI)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559
สมาคมนักวิจัย เข้าร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การเสวนา หัวข้อ “ วิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรมพัฒนาชาติ ” โดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (THAILAND RESEARCH EXPO 2016)
ขอเชิญเข้าร่วมงานการเสวนาหัวข้อ “ วิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรมพัฒนาชาติ ” โดย สมาคมนักวิจัย  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand  Research  Expo 2016)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทย- เดนมาร์กและไอซ์แลนด์ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559  และศึกษาดูงานระหว่าง วันที่ 21-28 ตุลาคม2559 โดย สมาคมนักวิจัย
Thailand Research Expo 2016
หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3  (Data Center Management for Operational Effictiency : DCM3)
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย
โครงการคลีนิค  วิจัยดุษฎีนิพนธ์

Public Relations

Cat01

ดร.อำนวย เถาตระกูล เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ดร.อำนวย เถาตระกูล เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

Read More

Training

Cat01

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ณ Ku Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

Read More

Research Fund

Cat01

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Read More

Seminar

Cat01

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

Read More