วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 23 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

ศ.คุณหญิงนงเยาว์           ชัยเสรี
ศ.ดร.พจน์                            สะเพียรชัย
ศ.ดร.ปุระชัย                        เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                         พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                  รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                      บุณยะรัตเวช
ศ.พิเศษวิชา                  มหาคุณ
ศ.นายแพทย์สุทธิพร       จิตต์มิตรภาพ
ศ.พลโท ดร.สมชาย         วีรุฬหผล
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์                เจริญวงศ์ดักดิ์
นายทวีศักดิ์                         วรพิวุฒิ
นายสมชาย          เบญจรงกุล
รศ.ดร.ศักดิ์ดา                    ศิริภัทรโสภณ
ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสดิ์                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถี                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา  ศาลตระรุจิ                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.เกรียงสิน  ประสงค์สุกาญจน์                มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ดุษฎี  เจริญสุข                        มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ                สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
พ.อ.ดร.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์                สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์  พุทธวัจน์ศิริ                ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
ผศ.ดร.สุจิณณา  กรรณสูต                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
นางสาวรพีพรรณ  ช่วงสกุล                        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร.สุรมน  ไทยเกษม                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
Bruce Leeds, Ph.D.                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ Download
3 สารจากบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
4 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย - Download
5 ประมวลภาพกิจกรรมสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย - Download
6 (บทความรับเชิญ) Economic and Social Costs from Drug Abuse Control Policy of the Thai Government.* Assoc.Prof. Dr.Sungsidh Piriyarangsan Download
7 การทดสอบความไม่แปรปรวนของการวัดข้ามกลุ่ม: มาตรวัดภาวะผู้นำแรงบันดาลใจ พงษ์เทพ จันทสุวรรณ Download
8 นวัตกรรมการบริหารจัดการภาคสังคมกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และ ชฎาธาร โอษธีศ Download
9 อิทธิพลของภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่ส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย จามรี จันทร์สุวรรณ และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
10 การประเมินนโยบายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์ นันทพงศ์ อินทอง และ วรเดช จันทรศร Download
11 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ ความผูกพัน การตัดสินใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัณณทัต จอมจักร์ Download
12 อิทธิพลของภาวะผู้นำทางยุทธศาสตร์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ ของนายทหารชั้นประทวนสังกัดหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร ชิตวัจน์ บุรัมยากร และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
13 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เอื้ออนุช ถนอมวงษ์, ทิพย์วัลย์ สุรินยา, งามลมัย ผิวเหลือง, นรุตม์ พรประสิทธิ์ และ วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ Download
14 โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จด้านการดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0 นิลาวัลย์ สว่างรัตน์ Download
15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา และ ชุติมา นุตยะสกุล Download
16 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐของไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์, เฉลียว วิทูรปกรณ์, ธัชพนธ์ ยอดทอง อรปภา ชุติกรทวีสิน และ วิชัย ล้ำสุทธิ Download
17 การศึกษารูปแบบทางจักรยานด้วยแบบจำลองโลจิทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พณิดา แก้วนาค, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และ สุจิณณา กรรณสูต Download
18 อิทธิพลของภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เกียรติชัย ชินสมบูรณ์กิจ และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
19 อิทธิพลของการจูงใจและการรับรู้บรรยากาศองค์การ ที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคลในองค์การ ของพนักงานส่วนงานคลังสินค้า กลุ่ม บริษัท คิง เพาเวอร์ ทัสมา ก๋าแก้ว และ ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ Download
20 การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการศึกษาในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วนิดา แสงสารพันธ์ Download
21 บทวิจารณ์หนังสือ Invisible Influence พาโชค เลิศอัศวภัทร Download
22 คลินิก นักวิจัย ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download