วิสัยทัศน์
    สมาคมแห่งนักวิจัยมืออาชีพชั้นนำในระดับภูมิภาค
• ยกระดับและพัฒนานักวิจัยให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพพร้อมกับสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม
• เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนานักวิจัยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและในระดับสากล
• เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศไทย
• เป็นศูนย์กลางและเป็นที่พึ่งของนักวิจัยทั่วประเทศ

พันธกิจ
     ศูนย์รวมนักวิชาการ ศูนย์พัฒนาการฝึกอบรม ศูนย์ประสมทีมวิจัย และศูนย์ขยายผลงาน
• พัฒนาวารสารสมาคมนักวิจัยให้อยู่ในระดับสากล
• พัฒนาโครงการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก เน้นวิชาการ
• สร้างทีมนักวิจัยมืออาชีพ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาคและภาคส่วนต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ (โดยเฉพาะสถาบันการ
    ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน)
• จัดประชุมสัมมนางานวิจัยในระดับนานาชาติ รวมถึงการประชุมสัมมนาฯ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล (เช่น Scopus)