วิสัยทัศน์ (Vision)
สมาคมแห่งนักวิจัยมืออาชีพชั้นนําในระดับภูมิภาค

 • ยกระดับและพัฒนานักวิจัยให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพพร้อมกับสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม
 • เพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนานักวิจัยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและในระดับสากล
 • เป็นศูนย์กลางในการดําเนินการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็ นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางและเป็นที่พึ่งของนักวิจัยทั่วประเทศ

พันธกิจ (Mission)
ศูนย์รวมนักวิชาการ ศูนย์พัฒนาการฝึกอบรม ศูนย์ประสมทีมวิจัย และศูนย์ขยายผลงาน

 • พัฒนาวารสารสมาคมนักวิจัย เลื่อนอันดับสู่กลุ่มที่ 1 ของฐานข้อมูล TCI
 • พัฒนาโครงการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก เน้นวิชาการ
 • สร้างทีมนักวิจัยมืออาชีพ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2558 และเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยในภาคส่วนต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ (โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน)
 • จัดประชุมสัมมนางานวิจัยในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง รวมถึงการประชุมสัมมนาฯ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล (เช่น Scopus)

วัตถุประสงค์ของสมาคมนักวิจัย

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและปฎิบัติงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการ
 2. เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภาพอันดี และเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างสมาชิกของสมาคม
 3. เพื่อประสานงานการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการ
 5. เพื่อให้ความรู้ในรูปแบบการของการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคมให้ทันสมัยและก้าวหน้า
 7. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
สร้างทีมงานมืออาชีพ เน้นการกระจายอํานาจและบริหารงานอย่างเป็นระบบ

 • จัดตั้งทีมงานบริหารสมาคมที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมภารกิจและยุทธศาสตร์ของสมาคมที่กําหนดไว้
 • เน้นการทํางานเป็นทีม ทํางานอย่างเป็นระบบ มีการกระจายอํานาจหน้าที่บริหารงานอย่างมืออาชีพ รับผิดชอบร่วมกัน เคารพการตัดสินใจของส่วนใหญ่และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 • ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของมวลสมาชิก