ขอเชิญร่วมเป็นสถาบันร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมาครั้งที่ 5ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31มีนาคม2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

4 December 2017

สมาคมนักวิจัยฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม รุ่นที่ 2

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed method for social science research) รุ่นที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน

27 November 2017

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมรายการ "คิดเพื่อชาติ" ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมรายการ "คิดเพื่อชาติ" ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอธิปรายในหัวข้อ "การวิจัยสร้างชาติ" ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 24

24 November 2017

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 3

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 3 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิท

20 November 2017

นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณพร้อมด้วยคณะ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

17 November 2017

นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณพร้อมด้วยคณะ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

17 November 2017

เข้าเยี่ยมคารวะและขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมฯ รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชาญามาตย์ ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต นายอติชาติ บัวสุวรรณ์ ดร.ธัญมน อรรจนพจน์ ดร.ญาณกร โท้ประยูรและ ดร.กรเอก กาญจาโภคิน คณะกรรมกา

10 November 2017

เข้าเยี่ยมคารวะและขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมฯ รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชาญามาตย์ ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต นายอติชาติ บัวสุวรรณ์ ดร.ธัญมน อรรจนพจน์ ดร.ญาณกร โท้ประยูรและ ดร.กรเอก กาญจาโภคิน คณะกรรมกา

10 November 2017

Data center strategic Investment DCI#2

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝึกอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล รุ่นที่ 2 โดยมี รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ อุปนายกสมาคม สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูล เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร

8 November 2017

งาน Defense & Security 2017 6-9 พฤศจิกายน 2560

รศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์ ได้เข้าร่วม งาน Defense & Security 2017 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 ที่ เมืองทองธานี

8 November 2017

  ประมวลภาพความสำเร็จของ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงแรมปริ๊นส์ต้ัน พาร์ค สวีท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  ประมวลภาพความสำเร็จของ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงแรมปริ๊นส์ต้ัน พาร์ค สวีท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  22 December 2016

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS รุ่นที่ 7

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS รุ่นที่ 7

  16 December 2016

  ภาพการมอบใบประกาศณียบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย รุ่นที่ 2

  ภาพการมอบใบประกาศณียบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย รุ่นที่ 2

  16 December 2016

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ณ Ku Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

  14 November 2016

  ประกาศ รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 5

  รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 5

  8 July 2016

   โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

   โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

   17 September 2015

   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2

   คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2 ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th

   9 January 2015

   บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

   บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : Researcher Connect ภายใต้โครงการ Newton Fund

   9 January 2015

    ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

    อังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1 และ 2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

    26 July 2017

    สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017 : B-inno 2017)

    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

    24 June 2017

    เทคโนโลยีพัฒนายั่งยืน 4.0 ด้วยฐานรากนวัตกรรมพัฒนามนุษย์

    สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

    13 June 2017

    Conference Announcement / Call for papers The 4th Greater Mekong Subregion International Conference (GMSIC) 2017

    "The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS"

    27 December 2016

    การประชุมเชิงปฏิบัติการ

    การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

    31 May 2016

    ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัย เป็นประธานในงานประชุม ทางวิชาการ

    เสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก วช. เรื่อง “สาร CFC กับการทำลายชั้นบรรยากาศ”

    8 March 2016

    ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ อุปนายกสมาคมนักวิจัย และ ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัยร่วมเป็นวิทยากร

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ใน E-book”

    7 March 2016

    ขอเชิญประชุมวิสามัญ ปี 2558

    คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยได้กำหนดการประชุมวิสามัญ ปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพลโยธิน กรุงเทพมหานคร

    19 December 2015