การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

20 February 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รุ่นที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รุ่นที่ 1

20 February 2024

ประกาศผลการพิจารณารางวัล โครงการประกวดโรงเรียนรักษ์โลกเรียนรู้นวัตกรรมยั่งยืน ปี 2566

ประกาศผลการพิจารณารางวัล โครงการประกวดโรงเรียนรักษ์โลกเรียนรู้นวัตกรรมยั่งยืน ปี 2566

13 July 2023

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

22 April 2023

โครงการประกวดโรงเรียนรักษ์โลก เรียนรู้นวัตกรรมยั่งยืน ปี 2566

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการ โครงการประกวดโรงเรียนรักษ์โลก เรียนรู้นวัตกรรมยั่งยืน ปี 2566

4 April 2023

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

20 February 2023

MOU Strahlhorn Management Co., Ltd.

MOU Strahlhorn Management Co., Ltd.

3 November 2022

25th FAI-ART International Conference 2022

on "Multidisciplinary Scientific Intelligence in New Normal Digital Era"

21 October 2022

โครงการอบรม Data Quality Management for Data Governance in the 5G Era #2 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

โครงการอบรม Data Quality Management for Data Governance in the 5G Era #2 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

8 October 2022

  โครงการอบรมการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์เพื่อพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืนของประชาชน

  โครงการอบรมการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์เพื่อพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืนของประชาชน

  22 June 2023

  Data Governance Framework Workshop in Practice

  Data Governance Framework Workshop in Practice

  14 February 2022

  Data Governance for Public Sector #1

  อบรมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

  11 August 2020

  หลักสูตร Personal Data Protection Act - PDPA 1

  หลักสูตร Personal Data Protection Act - PDPA 1 วิทยากร โดย ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต

  11 August 2020

   โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

   โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

   17 September 2015

   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2

   คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2 ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th

   9 January 2015

   บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

   บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : Researcher Connect ภายใต้โครงการ Newton Fund

   9 January 2015

    การออกแบบกลไกการใช้กัญชากับเด็กและเยาวชน

    ขอเชิญร่วมฟังเสวนา การออกแบบกลไกการใช้กัญชากับเด็กและเยาวชน

    26 April 2023

    สัมมนาทางวิชาการ “แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์”

    สัมมนาทางวิชาการ “แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์”

    17 April 2022

    การอบรมการสร้างวิทยากรการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

    การอบรมการสร้างวิทยากรการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

    25 February 2022

    อบรมเชิงสัมมนาสมัยใหม่

    บริการวิชาการ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

    7 December 2018

    ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

    อังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1 และ 2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

    26 July 2017

    สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017 : B-inno 2017)

    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

    24 June 2017

    เทคโนโลยีพัฒนายั่งยืน 4.0 ด้วยฐานรากนวัตกรรมพัฒนามนุษย์

    สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

    13 June 2017