การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างประเทศ

อาจารย์เสนีย์ แดงวัง ที่ปรึกษาสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ

17 July 2017

The 4th Greater Mekong Sub-region International Conference (GMSIC) 2017

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

17 July 2017

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ

เพื่อหารือในแนวทางการพัฒนาสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

26 June 2017

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบโล่ขอบคุณ ดร.สฤษฏ์เกียรติ แจ่มสมบูรณ์

ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

24 June 2017

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับบริษัท UBM เอเชีย จำกัด

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ BITEC บางนา กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2560

24 June 2017

คัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 สาขาสังคมศาสตร์

คัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 สาขาสังคมศาสตร์

23 June 2017

  ประมวลภาพความสำเร็จของ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงแรมปริ๊นส์ต้ัน พาร์ค สวีท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  ประมวลภาพความสำเร็จของ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงแรมปริ๊นส์ต้ัน พาร์ค สวีท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  22 December 2016

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS รุ่นที่ 7

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS รุ่นที่ 7

  16 December 2016

  ภาพการมอบใบประกาศณียบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย รุ่นที่ 2

  ภาพการมอบใบประกาศณียบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย รุ่นที่ 2

  16 December 2016

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ณ Ku Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

  14 November 2016

  ประกาศ รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 5

  รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 5

  8 July 2016

   โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

   โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

   17 September 2015

   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2

   คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2 ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th

   9 January 2015

   บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

   บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : Researcher Connect ภายใต้โครงการ Newton Fund

   9 January 2015

    สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017 : B-inno 2017)

    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

    24 June 2017

    เทคโนโลยีพัฒนายั่งยืน 4.0 ด้วยฐานรากนวัตกรรมพัฒนามนุษย์

    สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

    13 June 2017

    Conference Announcement / Call for papers The 4th Greater Mekong Subregion International Conference (GMSIC) 2017

    "The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS"

    27 December 2016

    การประชุมเชิงปฏิบัติการ

    การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

    31 May 2016

    ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัย เป็นประธานในงานประชุม ทางวิชาการ

    เสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก วช. เรื่อง “สาร CFC กับการทำลายชั้นบรรยากาศ”

    8 March 2016

    ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ อุปนายกสมาคมนักวิจัย และ ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัยร่วมเป็นวิทยากร

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ใน E-book”

    7 March 2016

    ขอเชิญประชุมวิสามัญ ปี 2558

    คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยได้กำหนดการประชุมวิสามัญ ปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพลโยธิน กรุงเทพมหานคร

    19 December 2015

    New Perspective in Multidisciplinary Research & Practice

    New Perspective in Multidisciplinary Research & Practice 9-11 July, 2015 Ho Chi Minh City by The Association of Researchers Thailand, National Research Council of Thailand and International University Ho Chi Minh City, Vietnam

    20 May 2015