MOU Strahlhorn Management Co., Ltd.

Lastest Modified Thursday 3 November 2022 , 10:29

MOU

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่าง

The Association of Researchers of Thailand

และ

Strahlhorn Management Co., Ltd.

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 

นำคณะกรรมการบริหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับผู้บริหารบริษัท Strahlhorn Management Co., Ltd. ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

เพื่อส่งเสริมพัฒนาและนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศ และบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม 

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประเทศไทยด้วยการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ความร่วมมือในการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01