Training Courses

# Training Courses List Day / Month / Year Lecturer
1 โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 23 July - 27 July 2018 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2 โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 วันที่ วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 30 July - 3 August 2018 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3 เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 4 25 August - 26 August 2018 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล