Training Courses

# Training Courses List Day / Month / Year Lecturer
1 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 11 (รุ่น 1 รร.นรต.) 14 August - 18 August 2017 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 3 11 September - 12 September 2017 ระหว่างดำเนินการ
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม รุ่นที่ 2 Mixed method for Science research 8 October - 9 October 2017 อยู่ระหว่างดำเนินการ