Training Courses

# Training Courses List Day / Month / Year Lecturer
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระหว่าง เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 1 January - 22 December 2019 ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่อง การคิดเชิงระบบในมิติทางสังคมศาสตร์ (Systematic Thinking in Social Science) 1 January - 16 December 2019 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
3 The Big Data Ecosystem #2 23 January - 24 January 2019 เอกอนันต์ ทองแท้
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 26 January - 29 September 2019 อาจารย์ ดร.รุ่งรัตนา เจริญจิตต์
5 โปรแกรมการประมวลผล SEM 23 February - 31 March 2019 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ