Past Courses

# Training Courses List Day / Month / Year Lecturer
1 โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 13 วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 18 June - 22 June 2018 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2 Content Marketing 26 May - 27 May 2018 โดย ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
3 Training Workshop on Market Research 12 May - 13 May 2018 ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
4 Apply the result of research to marketing plan 31 March 2018 ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
5 เลื่อนการอบรม !! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์ 25 March 2018 ผศ. ดร. บุษบา ต้นทอง
6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน 6 March - 10 March 2018 รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
7 Training Workshop on Market Research 20 January - 21 January 2018 ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม รุ่นที่ 2 Mixed method for social Science research 25 November - 26 November 2017 รศ.ดร. โยธิน แสวงดี
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” รุ่น 3 18 November - 19 November 2017 รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
10 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 11 (รุ่น 1 รร.นรต.) 14 August - 18 August 2017 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
11 หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4 4 July - 7 July 2017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์
12 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รุ่นที่ 1 29 April - 30 April 2017 ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
13 โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๕ (ด่วนสุดๆ) 3 April - 7 April 2017
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว 28 February - 5 March 2017 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบการวิจัย” (Research Design) รุ่นที่ 1 18 February - 19 February 2017 ผศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการวิจัยการตลาดยั่งยืนและสร้างการตลาดมุ่งเป้า” รุ่นที่ 1 21 January 2017 ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณสืบวงศ์ สุขะมงคล ผู้บริหาร บริษัทบางนาพืชผลอิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต
17 มุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559 17 December - 18 December 2016 ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
18 หลักสูตรกลยุทธ์การลงทุนศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategic Investment: DCI) 14 December - 18 December 2016 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
19 “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2559 (ขอเลื่อนจากวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2559) 12 November - 13 November 2016 รศ.ดร. โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทย- เดนมาร์กและไอซ์แลนด์ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 และศึกษาดูงานระหว่าง วันที่ 21-28 ตุลาคม2559 21 October - 28 October 2016 วิทยากร ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (ผอ.ศูนย์ฯ) คุณดอกกวี ทิพยมาศ (ผู้เชี่ยวชาญการเดินทางระดับโลก) มาสเตอร์อุทัย ธารีจิตร (ปราชญ์ทางด้านประวัติศาสตร์แห่งอัสสัมชัญ)
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม” (Mixed method for Science research) 8 October - 9 October 2016 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
22 โครงการสัมมนา ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ในโครงการ "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (แม่ไก่) และโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 26 September 2016
23 หลักสูตรการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3 (Data Center Management for Operational Effictiency : DCM3) 2 August - 5 August 2016 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์
24 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕ (ปิดรับสมัครแล้ว) 25 July - 29 July 2016
25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้งบประมาณ และโดนใจผู้ทรงคุณวุฒิ” 3 July 2016 นางสุนันทา สมพงษ์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และอดีตที่ปรึกษาด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
26 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” 11 June - 12 June 2016 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
27 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย 11 June - 17 December 2016 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
28 Data Center Technologies in 2020 งานสัมมนา เทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลในปี 2020 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 8:30-17:00 น. ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา ห้อง GH 203 3 June 2016 ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์
29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ประเภทนักวิจัยทั่วไป) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติ 14 May - 19 June 2016 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติรุ่นที่ 1 14 May - 19 June 2016 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
31 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๔ โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 25 April - 29 April 2016 "แม่ไก่"
32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS รุ่นที่ 1-7 1 April - 28 August 2016 ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
33 Data Center Management for Operational Efficiency : DCM 2 22 March - 25 March 2016 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี วิบูลย์รัตน์
34 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๓ โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต 7 March - 11 March 2016 "แม่ไก่"
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปลูกมะนาวนอกฤดู 27 February 2016 คุณธงชัยพัฒน์ ดีสวัสดิ์
36 หลักสูตรการบริหารศูนย์ข้อมูลแบบองค์รวม รุ่นที่2 24 February - 4 March 2016 ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
37 รายชื่อผู้เข้าอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ พะเยา 8 February - 12 February 2016
38 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ 8 February - 12 February 2016
39 โครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) รุ่นที่ 2 2 February - 2 December 2016 รศ.ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ดร. กรเอก กาญจนาโภคิน, ดร. วิทยา มีเนตรทิพย์, ดร. วัฒนา นนทชิต
40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทยและญี่ปุ่น ระหว่าง วันที่ 1- 6 กุมภาพันธ์ 2559 1 February - 6 February 2016 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ติรกานันท์
41 รายชื่อนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) 1 February - 5 February 2016
42 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑ โดย สมาคมนักวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 February - 5 February 2016
43 โครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) รุ่นที่ 2 1 January - 1 November 2016 รศ.ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ดร. กรเอก กาญจนาโภคิน, ดร. วิทยา มีเนตรทิพย์, ดร. วัฒนา นนทชิต
44 โครงการคลีนิค วิจัยดุษฎีนิพนธ์ 1 January - 28 December 2016 วิทยากร 1. รศ.ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ 2. ดร. กรเอก กาญจนาโภคิน 3. ดร. วิทยา มีเนตรทิพย์ 4. ดร. วัฒนา นนทชิต
45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทยและกลุ่มประเทศยุโรป( ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย) 24 December 2015 - 1 January 2016 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ คุณดลกวี ทิพยมาศ
46 Simulation Research 14 December - 16 December 2015
47 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านธุรกิจเกษตร “มอสโคว์-ซาร์กอส” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 16 October - 20 October 2015
48 Training for the trainers 7 September - 11 September 2015 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
49 การวิจัยการปลูกพืชผักไม้ผลอย่างง่ายของเกษตรกร 5 September 2015
50 หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (DCM) 1 September - 4 September 2015 ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
51 หลักสูตรการบริหารศูนย์ข้อมูลแบบองค์รวม (DCH) 5 August - 12 August 2015 ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
52 โครงการเทคนิคการกำจัดขยะ รุ่นที่ 1 22 July - 24 July 2015
53 เทคนิคการออกแบบงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งสนับสนุนการวิจัย 16 July - 17 July 2015 รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์
54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ 14 July - 16 July 2015 ดร.อำนวย เถาตระกูล
55 หลักสูตรโครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ ๒ 15 June - 18 December 2015 รศ.ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ดร. กรเอก กาญจนาโภคิน, ดร. วิทยา มีเนตรทิพย์, ดร. วัฒนา นนทชิต, ดร. จำรัส อึ้งศรีวงศ์
56 - 4 June - 5 June 2015 -
57 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น - โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน 13 May - 17 May 2015
58 หลักสูตรโครงการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ ๑ 11 May - 16 November 2015 รศ.ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ดร. กรเอก กาญจนาโภคิน, ดร. วิทยา มีเนตรทิพย์, ดร. วัฒนา นนทชิต, ดร. จำรัส อึ้งศรีวงศ์
59 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การหาพลังงานทดแทน และการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม” วันที่ ๒๘- ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 28 March - 29 March 2015
60 ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2558 27 February - 3 March 2015
61 โครงการการพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร รุ่นที่ 1 10 February - 13 February 2015 พลตรี ดร.อนุชาติ บุนนาค ผู้อำนวยการ สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ
62 การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2558 1 February - 4 February 2015