Data Governance Framework Workshop in Practice

หลักสูตร : Data Governance Framework Workshop in Practice วันที่ 21 February - 22 February 2022

วันที่ : 21 February - 22 February 2022

หลักสูตร : Data Governance Framework Workshop in Practice

วิทยากร : Chatipot Srimuang, Ph.D.

สถานที่ : โรงแรมแกรนเมอร์เคียว ฟอร์จูน

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญใน
การเชื่อมโยงและการนำมาใช้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน ทั้งนี้
หน่วยงานภาครัฐยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งเป็น
ประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ้ำซ้อนของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึง
คุณภาพของข้อมูลประเด็นอุปสรรคและความท้าทายเหล่านี้อาจสืบเนื่องมาจากการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่
ครอบคลุมและไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลข้อมูล
และบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
ให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติการจริงในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของแต่ละ
หน่วยงานสู่การทำ Data Catalogue