การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2558

หลักสูตร : การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 1 February - 4 February 2015

วันที่ : 1 February - 4 February 2015

หลักสูตร : การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2558

วิทยากร :

สถานที่ : ประเทศเวียดนาม

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

การเพิ่มระดับความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 จะส่งผลให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเอื้อให้กลุ่มประเทศสมาชิกต่างๆ ของอาเซียนได้รับประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตอลดจนการศึกษาที่จะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยร่วมกัน ในการนี้ สมาคมนักวิจัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกัน เพื่อให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานวิจัยอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้ไปใช้ประโยชน์ และ เผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวางในระดับนานาชิต สมาคมนักวิจัย จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศเวียดนาม เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจน พัฒนางานวิจัยไปสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

สมาคมนักวิจัยจึงได้กำหนดให้มีการจัดการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  รายละเอียด


สถานที่วันและเวลา

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 4 วันตั้งแต่วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2558

ค่าลงทะเบียน

สมาชิกสมาคมนักวิจัย 19,000 บาท/ บุคคลทั่วไป 20,000 บาท