โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การหาพลังงานทดแทน และการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม” วันที่ ๒๘- ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๘

หลักสูตร : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การหาพลังงานทดแทน และการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม” วันที่ ๒๘- ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ วันที่ 28 March - 29 March 2015

วันที่ : 28 March - 29 March 2015

หลักสูตร : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การหาพลังงานทดแทน และการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม” วันที่ ๒๘- ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

วิทยากร :

สถานที่ : ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

  ปัจจุบันพลังงาน นับเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศ และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคง และการพัฒนาของประเทศมากขึ้นทุกที จากการขยายตัวทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิตทำให้มีความต้องการพลังงานสูงขึ้น  เชื้อเพลิงต่างๆ ที่นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ฯลฯ นับวันจะมีปริมาณน้อยลง และจะหมดไปในอนาคต ราคาเชื้อเพลิงดังกล่าว ยังมีความผันผวนไปในแนวทางที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก และถึงแม้ว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนก็ตาม แต่ก็มีสัดส่วนที่น้อยมาก รวมทั้งแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถจะพัฒนาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ายังมีน้อย และต้องประสบกับปัญหาการคัดค้านขององค์กรกลุ่มต่างๆ  ดังนั้น หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงมีความพยายามที่จะศึกษาวิจัยแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่ประหยัด และไม่มีวันหมดสิ้น ซึ่งเป็นการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง บางชนิดก็นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ขยะ น้ำ ลม ความร้อนจากมหาสมุทร แสงอาทิตย์  และความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาที่จะนำมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง  จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก พลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่จะบรรเทาปัญหาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ สมาคมนักวิจัย ซึ่งมีพันธกิจอันสำคัญในการจัดอบรม และสัมมนาให้กับนักวิจัยและประชาชนที่จะนำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือข้อมูลทางวิชาการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาพลังงานที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  จึงได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การหาพลังงานทดแทนและการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม” เพื่อให้ประชาชน หรือผู้เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานได้รับรู้ถึงข้อมูลทางวิชาการ และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นเวทีในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย และด้านพลังงาน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนา และประชาชน  ได้รับรู้ข้อมูลทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางการวิจัยด้านพลังงานทดแทน และทราบถึงข้อมูลความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมน้ำมันได้อย่างถูกต้อง และเห็นประโยชน์และความสำคัญของการวิจัยพลังงานทางเลือก เพื่อจะได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนา

3. รูปแบบการสัมมนา

การบรรยายพิเศษ การแสดงผลงานวิจัย การเสวนา การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยด้านพลังงาน และการศึกษาดูงานโรงกลั่นน้ำมันของกรมพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าทางการวิจัย  ข้อมูลทางวิชาการด้านพลังงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ  และเปิดโอกาสให้ประชาชน  สื่อมวลชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับรู้ข้อมูลความก้าวหน้าจากการวิจัย ด้านพลังงานทดแทน ที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคต