โครงการการพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร รุ่นที่ 1

หลักสูตร : โครงการการพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร รุ่นที่ 1 วันที่ 10 February - 13 February 2015

วันที่ : 10 February - 13 February 2015

หลักสูตร : โครงการการพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร รุ่นที่ 1

วิทยากร : พลตรี ดร.อนุชาติ บุนนาค ผู้อำนวยการ สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ

สถานที่ : ณ ห้องบัวตอง โรงแรม โบทานิค รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์เป็นการกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้องค์การสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะการกำหนดแผนยุทธศาสตร์นั้นให้ความสำคัญกับการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ในปัจจุบันยังมีความสับสนในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันไป ตำราหรือแนวความคิดทีเกี่ยวข้องมีหลากหลาย และมักจะไม่เข้าใจว่ายุทธศาสตร์กับนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติมีความแตกต่างกันอย่างไร การกำหนดยุทธศาสตร์ของแต่ละองค์การจึงใช้วิธีการล้อกันต่อๆ มาโดยปราศจากความเข้าใจที่ถ่องแท้ ส่งผลให้ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นนั้น ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และมิได้ใช้ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขององค์การอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านงบประมาณ และส่งผลให้การบริหารจัดการองค์การเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้จัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งตัวชี้วัดแต่ละตัวจะต้องเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การโดยตรง ดังนั้น ยุทธศาสตร์จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และวิธีการดำเนินงาน (Strategic=End + Ways + Mean) หากการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะผลเสียหายอย่างร้ายแรงในการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การทั้งหมด ดังนั้น กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์จึงมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสำเร็จขององค์การในภาพรวม ส่วนราชการ วิสาหกิจเอกชน องค์การที่มิใช่ราชการ และองค์การภาคประชาสังคมอื่นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบ รัดกุม และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน จากนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลชุดต่างๆ ตลอดมานั้น จะเห็นได้ว่าผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล เป็นผู้นำที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นสามารถดำเนินไปได้ตามความมุ่งหมายของรัฐบาล สมาคมนักวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ต้องจัดทำยุทธศาสตร์องค์การ จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์การ” รุ่นที่ ๑ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะอย่างแท้จริงในการกำหนดยุทธศาสตร์องค์การ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพโดยตรงได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและวิทยาการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำมาปรับใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งมีทักษะในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การอย่างมีคุณภาพอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การอย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล อันจะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์องค์การที่ชัดเจน ถูกต้อง ตามกระบวนการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ