Research Association History

พ.ศ. 2523

ศาสตราจารย์ ดร.จุมพล สวัสดิยากร เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัยทางสังคมศาสตร์” ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีเป็นจำนวนมากที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงได้เห็นควรจัดตั้งสมาคมขึ้น เพื่อช่วยกันดำเนินการวิจัยและให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวในการบริหารงานเพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน และนักวิจัยของประเทศอีกทางหนึ่งโดยมีราชบัณฑิตศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จุมพล สวัสดิยากร เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ ให้การสนับสนุนรวมถึงให้ใช้สถานที่

19 สิงหาคม 2526

สมาคมได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ จ.1946 ในนามสมาคม “นักวิจัยประยุกต์ทางสังคมศาสตร์”

10 มีนาคม 2535

ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์”

30 พฤษภาคม 2546

ทางสมาคมได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมนักวิจัย” ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักวิจัยทั้งทางสังคมศาสตร์ และนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาทำวิจัยร่วมกันตามนโยบายการวิจัยแบบบูรณาการหรือชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ โดยให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ

10 ตุลาคม 2559

ชื่อสมาคมนักวิจัยเป็น  “สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย” 

The Association of Researchers of Thailand และตราสัญลักษณ์สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองใบสำคัญการจดทะเบียนชื่อ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ออกให้โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559