การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน

หลักสูตร : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 11 May - 12 May 2019

วันที่ : 11 May - 12 May 2019

หลักสูตร : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน

วิทยากร : นางสุนันทา สมพงษ์

สถานที่ : โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพตรงตามประเด็นของกรอบการวิจัยของแหล่งให้ทุน