โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์  ระหว่าง เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระหว่าง เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 วันที่ 1 January - 22 December 2019

วันที่ : 1 January - 22 December 2019

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระหว่าง เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562

วิทยากร : รศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์

สถานที่ : โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

ระหว่าง เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562

โดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

 

หลักการและเหตุผล

          วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งนักวิจัยทุกระดับจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ จนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมได้ด้วยการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้อย่างถูกต้อง

สมาคมนักวิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ให้แก่นักวิจัยทุกระดับที่สนใจให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้จริงหลังจากได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวนี้แล้ว

 

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.     พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

2.     พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

3.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และรายงานผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม

บุคลากรทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา ครู นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

(จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพียงรุ่นละไม่เกิน 25 ท่าน)

 

สถานที่: KU HOME (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

วัน/เวลา

ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 2 วัน 1 คืน (เสาร์-อาทิตย์)

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 5 วันเสาร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 6 วันเสาร์ที่ 22 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 7 วันเสาร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 8 วันเสาร์ที่ 24 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 9 วันเสาร์ที่ 21 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 10 วันเสาร์ที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 11 วันเสาร์ที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รุ่นที่ 12 วันเสาร์ที่ 21 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562


ค่าลงทะเบียน    

     สมาชิกสมาคมนักวิจัย 4,700.00 บาท บุคคลทั่วไป 5,200.00 บาท