การคิดเชิงการออกแบบเพื่อสร้างการวิจัยตลาดแบบใหม่

หลักสูตร : การคิดเชิงการออกแบบเพื่อสร้างการวิจัยตลาดแบบใหม่ วันที่ 1 June - 2 June 2019

วันที่ : 1 June - 2 June 2019

หลักสูตร : การคิดเชิงการออกแบบเพื่อสร้างการวิจัยตลาดแบบใหม่

วิทยากร : ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์

สถานที่ : โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

download : ใบสมัคร | รายละเอียด | แผนที่ |

หลักการและเหตุผล
การตลาดเป็นกระบวนที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชน มีการดาเนินการทางด้านการตลาดที่ดีจะส่งผลให้ภาพลักษณ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับไปในทางที่ดี เพราะการตลาดมีความสาคัญต่อสังคมและองค์การเป็นอย่างมาก การตลาดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในการช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในสังคมสูงขึ้น การตลาดทาให้เกิดงานอาชีพต่างๆ แก่บุคคลเพิ่มขึ้น ทางด้านเศรษฐกิจมีการซื้อขายสะดวกรวดเร็ว ผู้ซื้อผู้ขายมีการติดต่อสื่อสารกันด้วยสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การตลาดช่วยให้ประชากรมีรายได้สูงขึ้น เกิดการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิต ที่มีความต้องการในสินค้าและบริการ และการตลาดยังช่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย นักการตลาดจึงมีแนวคิดทางการตลาดที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีผลต่อการกาหนดแผนการตลาดและการบริการลูกค้าที่ต่างกัน เพื่อให้การดาเนินงานการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักการตลาดจะต้องกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย และกาหนดส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี การวิจัยการตลาดจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เท่าทันคู่แข่งขันทางการตลาด
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เห็นความสาคัญของการวิจัยการตลาดเพื่อให้เกิดการคิดเชิงการออกแบบเพื่อสร้างการวิจัยตลาดแบบใหม่ จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงปัญหาของลูกค้า จับประเด็นปัญหาได้อย่างถูกต้องและพัฒนาไปสู่การสร้างแนวคิดในการออกแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการของการคิดเชิงออกแบบ และเข้าใจปัญหาของลูกค้า พร้อมทั้งสามารถจับประเด็นปัญหาที่ถูกต้องและพัฒนาไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่ ที่พัฒนาไปสู่แนวคิดการออกแบบ การแก้ไขปัญหาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือออกแบบสินค้า และบริการให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคได้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
ฝ่ายการตลาด ผู้บริหารการตลาด พนักงานวิจัย นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ