สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่น 8

Lastest Modified Monday 26 August 2019 , 15:11

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่น 8
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01