สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย

Lastest Modified Thursday 10 January 2019 , 11:55

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กับเครือข่ายการวิจัย ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ชั้น 2 อาคาร วช. 2 เพื่อบูรณาการบริหารรงานร่วมกันระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับเครือข่ายการวิจัย ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานร่วมลงนาม ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดร.จำเนียร ขุณหโสภาคประธานเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ศิริชานนท์ ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ดร.อนามัย ดำเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจารย์จิตเจริญ สอนขวัญ ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ ประธานเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อบูรณาการบริหารงานร่วมกันระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทที่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และความร่วมมือกันสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01