สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017 : B-inno 2017)

Lastest Modified Saturday 24 June 2017 , 16:33

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 Building Innovation 2017 B-inno 2017  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคม ได้ร่วมพิธีเปิดงาน และมี ฯพณฯ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมในครั้งนี้

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01