สัมมนาทางวิชาการ “แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์”

Lastest Modified Sunday 17 April 2022 , 15:49

         ด้วยนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการแพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์ โดยจัดร่วมกันระหว่าง บริษัท เนเจอร์ ไทย วิสดอม จำกัดและศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา และจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565  ลงทะเบียนการสัมมนาทางวิชาการเวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการตามรายละเอียด Attached File