สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ" รุ่นที่ 5

Lastest Modified Tuesday 30 April 2019 , 16:50

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม KU Home @ Kasetsart University

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01