ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2

Lastest Modified Friday 9 January 2015 , 00:37

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2 ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 26 ธันวาคม 2557 – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น และเพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอำนวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยทุกท่านดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน

ที่มาของข่าว : http://www.nrct.go.th