ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

Lastest Modified Wednesday 26 July 2017 , 09:50

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคม และคุณอติชาติ บัวสุวรรณ์ รักษาการเลขาธิการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1 และ 2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

จัดโดยคณะอนุกรรมการดำเนินการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  สกว.

และเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.วรพล  โสคติยานุรักษ์ กรรมการวิจัยและพัฒนาฯ และประธานอนุกรรมการดำเนินการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาการจัดการ และการพัฒนางานวิจัย เพื่อการพัฒนางานวิจัยและสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01