วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 18
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2556

ศ.ระพี สาคริก
ศ.ดร.จุมพล สวัสดิยากร
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูตร
ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
ผศ.ดร.มล.อโณทัย ชุมสาย
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์

ผศ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข สมาคมนักวิจัย
ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติชาญ ปลื้มอารมย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ร.น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.กัญจน์นิกข์ กำเนิดเพ็ชร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำเชิงผู้ประกอบการที่มีต่อผลการดำเนินการธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ในประเทศไทย สายทิพย์ โสรัตน์, ดร.มิตภาณี พงษ์พัว Download
3 โมเดลการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า สำหรับรถยนต์ Patrasasi Phornprapha, Dr. Salin Watcharapongkitti Download
4 แบบจำลองสมการโครงสร้างของการมุ่งเน้นตลาดโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทานและประสิทธิผล ในองค์การเภสัชกรรม นิชธิมา ระย้าแก้ว, ดร.วรรณโณ ฟองสุวรรณ Download
5 การพัฒนาดัชนีบ่งชี้ในการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต ผศ.โกศล จิตวิรัตน์ Download
6 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช ระดับตำบล ผศ.เทพกร พิทยาภินันท์, บุญยราศรี ช่างเหล็ก, วิราวรรณ ประยูรสวัสดิ์เดช Download
7 พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ดร.เกษณี โคกตาทอง, วิยดา มาโนช, จรรยา สืบนุช Download
8 การรับรู้ของสามีกับบทบาทบิดาในระยะภรรยาตั้งครรภ์ บ้านนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดร. พัทยา แก้วสาร, พิสมัย วงศ์สง่า Download
9 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการบริหารองค์การปกครองท้องถิ่น : กรณีเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ, รศ.ดร.ประสิน โสภณบุญ, รศ.สนธิ์ บางยี่ขัน, ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข Download
10 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดร.มนตรี สังข์ทอง, กานต์พิชชา แตงอ่อน, ประภาส กลับนวล Download
11 ผลกระทบของการลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลืองที่มีต่ออุตสาหกรรมถั่วเหลืองในประเทศไทย พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา Download