วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 19
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557

ศ.ระพี สาคริก
ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต
ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ
ศ.นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ศ.พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
ดร.ชาญเวช บุญประเดิม
ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ

ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ สมาคมนักวิจัย
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถึ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดร.สุจิณณา กรรณสูต สมาคมนักวิจัย
รศ.ดร.นิติพล ภูตะโชติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุภาญจน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ดุษฏี เจริญสุข มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
พ.อ.ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
น.อ.ดร.รัฐฉัตร์ พุทธวัจน์ศิริ ร.น. วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
นางสาวรพีพรรณ ช่วงสกุล สำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 การรับรู้ถึงประโยชน์ และความพร้อมของผู้ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีต่อการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในกลุ่มอาเซียน สุนทรี ธะสุข, ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ Download
3 อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุศรา ภาคสุวรรณ, ดร.ปวีณา คำพุกกะ Download
4 อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พรพรรณ ภักดี, ดร.ปวีณา คำพุกกะ Download
5 รูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดภายในที่มีประสิทธิผลต่อความไว้วางใจของพนักงานต่อตราโรงแรม นัทธ์หทัย เถาตระกูล, ดร.ปริญ ลักษิตามาศ Download
6 ความยั่งยืนในการบริหารจัดการระบบที่ดินของกรมที่ดิน ศักดิ์ชัย เอกอินทุมาศ, ผศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว Download
7 การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์และการจัดการผลิตปุ๋ยในระดับชุมชน ร่มพฤกษ์ เพิ่มเกียรติศักดิ์, ดร.ดร.สมถวิล วัลลิสุต, ดร.พงศ์เทพ อันตะริกานนท์, ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา Download
8 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทย สุวิทย์ ภาณุจารี, รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ์ Download
9 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนของนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นงนภัส พันธ์พลกฤต, ทัศนียา วงศ์จันทร์ Download
10 โมเดลกลยุทธ์การตลาดที่มีต่อผลลัพธ์การดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคใต้ นวลอนงค์ อุชุภาพ, ดร.เริ่ม ใสแจ่ม Download
11 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.สุนันทา วีรกุลเทวัญ Download
12 บทวิจารณ์หนังสือ "LEADING CHANGE" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
13 บทความรับเชิญ " กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย" ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ Download
14 คลินิกนักวิจัย ดีโอไอ คืออะไร ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Download