วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 22
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
ศ.ระพี                                    สาคริก
ศ.คุณหญิงนงเยาว์           ชัยเสรี
ศ.ดร.พจน์                            สะเพียรชัย
ศ.ดร.ปุระชัย                        เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                         พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                  รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                      บุณยะรัตเวช
ศ.พิเศษวิชา                  มหาคุณ
ศ.นายแพทย์สุทธิพร       จิตต์มิตรภาพ
ศ.พลโท ดร.สมชาย         วีรุฬหผล
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์                เจริญวงศ์ดักดิ์
นายทวีศักดิ์                         วรพิวุฒิ
นายสมชาย          เบญจรงกุล
ดร.ชาญเวช                  บุญประเดิม
ผศ.ดร.ศักดิ์ดา                    ศิริภัทรโสภณ
ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสดิ์                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถี                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา  ศาลตระรุจิ                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.เกรียงสิน  ประสงค์สุกาญจน์                มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ดุษฎี  เจริญสุข                        มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ                สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
พ.อ.ดร.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์                สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์  พุทธวัจน์ศิริ                ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
ผศ.ดร.สุจิณณา  กรรณสูต                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
นางสาวรพีพรรณ  ช่วงสกุล                        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร.สุรมน  ไทยเกษม                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
Bruce Leeds, Ph.D.                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ Download
3 สารจากบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
4 อิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ดวงฤดี เสมาพู, นรพล จินันท์เดช และ ประยงค์ มีใจซื่อ Download
5 อิทธิพลของทัศนคติต่อการใช้งานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อ พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน อุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีกไทย วนิดา ตะนุรักษ์, นรพล จินันท์เดช และ ประยงค์ มีใจซื่อ Download
6 ทัศนคติและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพล ต่อความภักดีในผลิตภัณฑ์ สโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ของแฟนคลับในกรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี สรวุฒิ โยคะกุล และ พล.อ.ท. สุรเชษฐ ทองสลวย Download
7 การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดเพื่อสังคม ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ ผู้บริโภคในประเทศไทย พวงพรภัสสร์ วิริยะ, นาวิน มีนะกรรณ, พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และ ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร Download
8 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของชุมชนในการพัฒนาสุข ภาวะผู้สูงอายุ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และ วรากร เกรียงไกรศักดา Download
9 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดอย่างมี วิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา วาสนา รังสร้อย และ บัณฑิต ผังนิรันดร์ Download
10 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของหญิง ไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ ในจังหวัดนครราชสีมา กรณ์ภัสสรณ์ ไชกิจภิญโญ, มนตรี ศรีราชเลา, และ ปานใจ จิรวัชรเดช Download
11 แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนครสวรรค์ สุวัฒน์ บำรุงศรี และ ทัศพร ชูศักดิ์ Download
12 การสืบทอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหม และแนวทางการพัฒนา ให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคม สุธีรา อะทะวงษา Download
13 องค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การและการแบ่งปันความรู้ของหน่วยงานใน ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่งรดิศ คงยั่งยืน Download
14 ความสัมพันธ์ระหว่างรหัสการลงทุนในหุ้นอย่างยั่งยืน เฉลียว วิทูรปกรณ์, ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์, สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์, ธัชพนธ์ ยอดทอง และ อรปภา ชุติกรทวีสิน Download
15 พฤติกรรมการซื้อและโอกาสการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและ รองเท้าของลูกค้าผู้สูงอายุในประเทศไทย เยาวภา ปฐมศิริกุล, โชติรัส ชวนิชย์, เริ่ม ใสแจ่ม และ รัฐพล สันสน Download
16 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,2,3,4, และ 6 สมนึก เพชรช่วย และ สมเดช สิทธิ์พงค์พิทยา Download
17 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุสิทธิ์ ตังคณานุกูลชัย, จักรกฤษณ์ โปณะทอง และ จารุวรรณ สกุลคู Download
18 อิทธิพลของภาวะผู้นำใฝ่บริการและจิตสาธารณะที่ส่งผลต่อการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ชุมชนบางลำพู กรุงเทพมหานคร ตฤณนภสสร์ พิพัฒน์มงคลฉาย และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
19 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การให้บริการแรงงานต่างด้าวแบบ จุดเดียวเบ็ดเสร็จในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเทศไทย นภสร เจริญโพธิ์ Download
20 อิทธิพลของภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และ สุรมน ไทยเกษม Download
21 โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยความสอดคล้องทางภาพลักษณ์ กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และพฤติกรรม ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ติดตามเฟสบุคธนาคารไทยชั้นนำ ธงชัย ศรีวรรธนะ Download
22 บทวิจารณ์หนังสือ เมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ดุษฎี วรธรรมดุษฎี Download
23 (บทความรับเชิญ) มาตรฐานการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ Download
24 คลินิก นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิณณา กรรณสูต Download