ศ.ระพี                                    สาคริก
ศ.คุณหญิงนงเยาว์           ชัยเสรี
ศ.ดร.พจน์                            สะเพียรชัย
ศ.ดร.ปุระชัย                        เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                         พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                  รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                      บุณยะรัตเวช
ศ.พิเศษวิชา                  มหาคุณ
ศ.นายแพทย์สุทธิพร       จิตต์มิตรภาพ
ศ.พลโท ดร.สมชาย         วีรุฬหผล
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์                เจริญวงศ์ดักดิ์
นายทวีศักดิ์                         วรพิวุฒิ
นายสมชาย          เบญจรงกุล
ดร.ชาญเวช                  บุญประเดิม
ผศ.ดร.ศักดิ์ดา                    ศิริภัทรโสภณ
ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสดิ์                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถี                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา  ศาลตระรุจิ                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.เกรียงสิน  ประสงค์สุกาญจน์                มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ดุษฎี  เจริญสุข                        มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ                มหาวิทยาลัยสยาม
พ.อ.ดร.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์                สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์  พุทธวัจน์ศิริ                ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
ผศ.ดร.สุจิณณา  กรรณสูต                        สมาคมนักวิจัย
นางสาวรพีพรรณ  ช่วงสกุล                        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร.สุรมน  ไทยเกษม                        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Bruce Leeds, Ph.D.                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 Research Design for Mixed Method Research Pattrawadee Makmee Download
3 Causal Factors of Success in the GSB's School Bank Project Ingfah Kamavichanurat and Sawat Wanarat Download
4 Spatial Ability Test for Upper-Elementary School Student: Confirmatory Factor and Normative Data Analysis Poliny Ung, Boonrat Ngowtrakul, Ratchakorn Chotpradit and Nattapas Thavornwong Download
5 Perceptions of individual - Level of Organizational Culture and Knowledge Management Influencing on Innovations within KTIS Group Kritsana Dararuang Download
6 Effect of Stores Image, Relationship Value, Service Behavior and Repurchasing toward Customer Loyalty in Traditional Retail Stores Boonthawan Wingwon, Atchara Meksuwan and Boonchanit Wingworn Download
7 The Major Factors and the Moderating Effects of Regulatory Focus on the Relationship between Dimensions of Job Satisfaction and Overall Job Satisfaction: The case of Middle Manager in Thailand Ratthana Sungpong, Songporn Hansanti and Nawim Minakan Download
8 Health Care and Health Status of Thai Aging Phimphisut Boukeaw and Ratiporn Teungfung Download
9 Development of English Communicative Innovation for local Vendors at Koh Kret, Nonthaburi Province Pawanrat Nikonkittikoson Download
10 Distance Learning System of Nursing Education and Thai Qualification for Higher Education (TQF: HEd) พัทยา แก้วสาร, วณิภา ทับเที่ยง, และ เรณุการ์ ทองคำรอด Download
11 Factors of Brand Image Perception to Brand Values of Motorcycle in Bangkok Metropolitan Koson Numbang and Prasopchai Pasunon Download
12 Factors Influencing Knowledge and skill Development in Profession of Students for Asean Community: A Case Study of Kasetsart University. Worawon Doungkhae and Ngamlamai Piolueang Download
13 Participatory Development the Public Relations Media of Five Precepts as for Secondary School Level: A Case Study of School in Subordinate to Bangkok Metropolitan Kitivit Tosakul, Prakajpol Thongtha, Pariwat Nilawan, Karin Kamudyodhin and Nathanan Wiriyawit Download
14 The Influence of Discretionary Accruals and Corporate Governance on Cost of Equity Capital : Using Unbalanced Panel Data with Fixed Effects Regression Model Supawadee Sukeecheep Moss Download
15 Bangkok Metropolitan Model in the New Decade Pradit Deewattanakul Download
16 Influences of Socially Responsible Leadership and Stakeholders’ Perception of Corporate Social Responsibility on Corporate Image of Chiang Mai International Airport Phiphat Nonthanathorn Download
17 Sustainable Development Administration of Environmental Quality Promotion of Municipalities in Samutsakorn Province กัลยา งามพร้อมสกุล และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ Download
18 บทวิจารณ์หนังสือ การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
20 Education for Sustainable Development (ESD) Kanchana Ngourungsi Download
21 คลินิกนักวิจัย ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download