วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 24
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

ศ.ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์     ทรงศิวิไล
ศ.ดร.ติน                                    ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.ปุระชัย                             เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                              พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                      รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                          บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร           จิตต์มิตรภาพ
ศ.พิเศษวิชา                            มหาคุณ
ศ.พลโท ดร.สมชาย             วิรุฬหผล
ศ.คุณหญิงนงเยาว์               ชัยเสรี
รศ.ดร.ฤาเดช                          เกิดวิชัย
รศ.ดร.ศักดิ์ดา                         ศิริภัทรโสภณ
รศ.ดร.นวลลออ                      แสงสุข
ผศ.ดร.พิพัฒน์                        นนทนาธรณ์
ดร.สุรมน จันทร์เจริญ
รศ.ดร.วนิดา สัจพันโรจน์                           มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์ พุทธวัจน์ศิริ               ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
พ.อ.ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์      สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นางสาวรพีพรรณ ช่วงสกุล                      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Bruce Leeds, Ph.D.                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
3 สารจากบรรณาธิการ ดร.สุรมน จันทร์เจริญ Download
4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแรงบันดาลใจ วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลองค์การในบริบทของศาลยุติธรรม พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, ลาชิต ไชยอนงค์ และ คมวัชร เอี้ยงอ่อง Download
5 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานีตำรวจนครบาล ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง, ฤๅเดช เกิดวิชัย, สัณฐาน ชยนนท์ และ สุรมน จันทร์เจริญ Download
6 ภาวะผู้นำและการให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชนที่กระทำ ความผิดทางอาญา: กรณีศึกษาผู้ให้คำปรึกษาในศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง อภิรัตน์ กังสดารพร Download
7 อิทธิพลของนวัตกรรมการจัดการ คุณภาพการบริการ อิเล็กทรอนิกส์ ความไว้วางใจ และคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อ พฤติกรรมผู้บริโภคของธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวแบบ ออนไลน์ในประเทศไทย สุพัตรา กาญจโนภาส, สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ และ บัณฑิต ผังนิรันดร์ Download
8 กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจผลิต ภัณฑ์สปาผ่านช่องทางดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ธัญญ์รวี ธรศิริปุณโรจน์, กฤษฎา ตันเปาว์ และ กัญญามน กาญจนาทวีกูล Download
9 แนวทางการจัดการสู่ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจ ตลาดสดในกรุงเทพมหานคร อุดม สมบูรณ์ผล และ กัญญามน กาญจนาทวีกูล Download
10 ประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ Download
11 โมเดลสมการโครงสร้างองค์ประกอบของการเปิดเผยตนเองในเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน เขตภาคกลางของไทย ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส Download
12 การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ วชิรา เครือคำอ้าย และ ชวลิต ขอดศิริ Download
13 การพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว โดยการคิดเชิงระบบ เสริมด้วยการกระจ่างค่านิยม และการสร้างพลังอำนาจแห่งตน ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเพชรบุรี ประชิต สุขอนันต์, เฉลียว บุรีภักดี และ สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ Download
14 การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ญาณี ศิริภัทรโสภณ, อังสนา บุญธรรม, อรนุช ภาชื่น และ อุมาวดี เหลาทอง Download
15 การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงสกุลช่าง กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดแพร่ ภัทราวดี ศิริวรรณ และ รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์ Download
16 อิทธิพลของความไว้วางใจและการแบ่งปันความรู้ในฐานะปัจจัยคั่น กลางแบบอนุกรม ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาสู่ ผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิสาหกิจขนาดย่อมของอุตสาหกรรม ผลิตเซรามิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ธัญนันท์ บุญอยู่ Download
17 Factors influencing the Use of Digital Technology by Secondhand and Bric-a-brac Buyers in Bangkok and Surrounding Provinces. Patinya Boonpadung and Fuangfa Amponstira Download
18 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกจากราชการของบุคลากรทางการแพทย์ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พรชัย จันศิษย์ยานนท์ , ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ และ พูลศักดิ์ โกสิยวัฒน์ Download
19 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้หลอดแอลอีดี ในโรงงาน ควบคุมและอาคารควบคุม ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร, ฤๅเดช เกิดวิชัย และ ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง Download
20 บทวิจารณ์หนังสือGlobal Logistics Strategies: Delivering the Goods Kogan Page. ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์ Download
21 คลินิกนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
22 บทความรับเชิญ "แสวงหาปรัชญาอารยันด้วยภูมิปัญญาไทย" ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (ราชบัณฑิต)* Download