Journal of the Association of Researchers

Vol.20  No.1  Janurary – April 2015

ศ.ระพี                                  สาคริก

ศ.คุณหญิงนงเยาว์                ชัยเสรี

ศ.ดร.พจน์                            สะเพียรชัย

ศ.ดร.ปุระชัย                        เปี่ยมสมบูรณ์

ศ.ดร.อภิชัย                          พันธเสน

ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                    รามสูต

ศ.ดร.อานนท์                       บุณยะรัตเวช

ศ.พิเศษวิชา                          มหาคุณ

ศ.นายแพทย์สุทธิพร            จิตต์มิตรภาพ

ศ.พลโท ดร.สมชาย             วิรุฬหผล

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์                   เจริญวงศ์ศักดิ์

นายทวีศักดิ์                          วรพิวุฒิ

ดร.วิทยา                               เจียรพันธุ์

ดร.ชาญเวช                           บุญประเดิม

ผศ.ดร.ศักดิ์ดา                       ศิริภัทรโสภณ

ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ

สมาคมนักวิจัย

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสดิ์                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถี                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สุจิณณา  กรรณสูต                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข                                มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผศ.ดร.เกรียงสิน  ประสงค์สุกาญจน์                 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผศ.ดร.ดุษฎี  เจริญสุข                                        มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ                           มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

พ.อ.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์                      สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

น.อ.ดร.รัฐฉัตร์ พุทธวัจน์ศิริ ร.น.                      วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

นางสาวรพีพรรณ  ช่วงสกุล                              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Bruce Leeds, Ph.D.                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 Factors Influencing Competitiveness of Frozen Seafood Industry in Thailand: Frozen Seafood Export Company สุรสิทธิ์ บุญชูนนท์ Download
3 Organizational Effectiveness for Implementing the ISO 9001 International Quality Standard in the Industrial and Service Sectors ดวงใจ หทัยรัตน์ศิริ รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์ ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ Download
4 The Mediating Effect of Innovation, Family Constitution, Business Networking on Entrepreneurship and Family Business Performance บุญชนิต วิงวอน ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก ดร.มนตรี พิริยะกุล Download
5 Competitive Strategy Development Based on Creative Economy for Thai Song Dam Locally Woven Cloth in Ratchaburi Province ดร. วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร Download
6 The Study of Strengthening and Factors Effecting of the Non-Performing Loansof Micro-Financial in the Northern Region ดร. สุรชัย กังวล Download
7 The Influence of Learning Efficiency toward Job Performance Effectiveness on Accountants in Nakhonratchasima Province ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา Download
8 ความสำเร็จในการจัดการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ Download
9 The Impact of Agricultural Demographic Structural Change on Food Security in Thai Agricultural Sector ดร.จารึก สิงหปรีชา Download
10 An Application of Geo-information to Analyze Proper Pilgrimage Located at Sirindhamwararamphuprao Temple, UbonRatchathani Province จตุรงค์ สมอาจ สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี ไพรัตน์ ศักดิ์พิสุทธิ์พงศ์ Download
11 นิเวศวิทยาป่าแห่งจิตวิญญาณ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ ป่าแห่งจิตวิญญาณของชนเผ่าบรู ในประเทศไทย ธันวา ใจเที่ยง รศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ Download
12 Components Related to the Effectiveness of Lifelong Learning Facilitation of Non-Formal Education and Educational Preference at the District Level in Accordance with Teachers Perception อุบล ทัศนโกวิท ศ.ดร.ทวีป ศิริรัศมี ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ Download
13 บทความรับเชิญ " การจัดการสิ่งแวดล้อมในอนาคต" ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว Download
14 บทวิจารณ์หนังสือ " THE HEART OF CHANGE" ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
15 คลินิกนักวิจัย" การเชื่อมโยงการวิจัย กับนวัตกรรมสีเขียว " ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต Download