วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 19
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557

ศ.ระพี สาคริก
ศ.ดร.จุมพล สวัสดิยากร
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ด.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.พันธุ์พิพย์ รามสูต
ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์

ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด สมาคมนักวิจัย
ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ มหาวิทยาลัยเอเชี่ยน
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ มหาวิทยาลัยเอเชี่ยน
รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติชาญ ปลื้มอารมย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รศ.ดร.วนิดา สัจพันโรจน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ร.น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.สมพล ชื่นธีระวงศ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 รูปแบบการตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดร.สาทิตร์ ม่วงหมี, ดร. ศลิล วัชรพงษ์กิตติ, ดร.สุดาพร สาวม่วง Download
3 ปัจจัยที่เป็นเหตุและผลของความสามารถภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ดร. จันทนา แสนสุข Download
4 ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจำตำบล ในประเทศไทย สุชาติ เอกปัชชา, รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธนู ศรีไสย์, ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ Download
5 การขยายบริการทางเพศของวัยรุ่นไทยบนสื่ออินเทอร์เน็ต ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ Download
6 กระบวนการและผลของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ อุ่นเอื้อ สิงห์คำ, ผู้ช่วงศาสตราจารย์ ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย Download
7 คุณลักษณะภาวะผู้นำยุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลในภาคกลาง ชัยวุฒิ วรพินธุ์, ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ ไชยกาญจน์, ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์, ดร.วิมล หอมยิ่ง Download
8 ประสิทธิผลการดำเนินงานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมสินค้าเซรามิก ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธนู ศรีไสย์, ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ Download
9 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการส่งออกยางพาราไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นวพร สังวร, ดร.สุดาพร สาวม่วง Download
10 อิทธิพลของปัจจัยภูมิหลัง การมุ่งประกอบการและเครือข่ายทางสังคม ต่อความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง Download
11 การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนโรงช้อน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์, สรพล บูรณกูล, สุพัฒน์กุล ภัคโชค Download
12 แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรมชุมชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริบูรณ์ ศรีมาชัย, ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา เชมนะสิริ Download