วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 18
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

ศ.ระพี สาคริก
ศ.ดร.จุมพล สวัสดิยากร
ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต
ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
รศ.ดร.ศรวิทย์ กุลโรจนภัทร
ผศ.ดร.มล.อโณทัย ชุมสาย
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์

ผศ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข สมาคมนักวิจัย
ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติชาญ ปลื้มอารมณ์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.กัญจน์นิกข์ กำเนิดเพ็ชร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 ยุทธศาสตร์การปลูกหญ้าแฝกในการปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดานเพื่อการปลูกพืชตามแนวพระราชดำริ อารี สุวรรณจินดา บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา Download
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้ สุธรรม สุบรรณาจ ดร.สุนทร โคตรบรรเทา พิตร ทองชั้น Download
4 อิทธิพลของปัจจัยด้านการกระจายอำนาจทางการคลังต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย เรืออากาศโท ชินวัฒน์ หรยางกูร ดร.พยัต วุฒิรงค์ Download
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชเตือนใจ บรรเจิดกิจ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ Download
6 การวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ ด้วยโปรแกรม MPLUS โกศล จิตวิรัตน์ดร นรพล จินันท์เดช ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ อุไรวรรณ แย้มนิยมช Download
7 คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ สมชาย พุทธโกสัย ดร.สุทธนู ศรีไสย์ ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ Download
8 การพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในระหว่างตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย สมศรี นวรัตน์ ดร.วรรณโณ ฟองสุวรรณ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ Download
9 ยุทธศาสตร์การจัดการขยะเกาะภูเก็ต (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) อนุศรา สาวังชัย ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ ดร.เชาวน์ นกอยู่ Download
10 การวิเคราะห์โมเดลมิมิค: การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม LISREL รุ่นทดลองใช้เพื่องานวิจัย ดร.รติพร ถึงฝั่ง Download
11 การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธนินทร์ รัตนโอฬาร ดร.วรรณี แกมเกตุ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช Download