วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 17
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555

ศ.ระพี สาคริก
ศ.ดร.จุมพล สวัสดิยากร
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูตร
ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
ผศ.ดร.มล.อโณทัย ชุมสาย
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
พันตรี ศิริวิชัย ทรัพย์ศิริ

ผศ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข สมาคมนักวิจัย
ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ มหาวิทยาลัยเอเชี่ยน
รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติชาญ ปลื้มอารมย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ร.น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.กัญจน์นิกข์ กำเนิดเพ็ชร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ Download
3 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรู้ความเสี่ยงตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสาร: กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทรถโดยสารเอกชนแห่งหนึ่ง ศิริมา ตัณฑลีลา, ผศ. ดร. ทิพทินนา สมุทรานนท์ Download
4 ทัศนะและการจัดการปัญหายาเสพติดตามแนวทางมุสลิม พ.ต.ท.พรชัย กิตติชญาน์ธร Download
5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ Download
6 ความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล Download
7 การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระเบียบ สิทธิชัย , รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ , รองศาตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ ดร.มนัส บุญประกอบ Download
8 ปัจจัยในการทำนายความพึงพอใจรูปลักษณ์ตนเองของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล Download
9 การเพิ่มคุณค่าผลผลิตน้ำนมของโคนมสาวโดยใช้วิธีการเลี้ยงแบบแยกฝูง นายกัมปนาท ไพราม, รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธนู ศรีไสย์, ดร.ร่มสน นิลพงษ์ Download
10 การพัฒนาชุดกิจกรรมมาตราตัวสะกดการอ่านคำ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ช่วงอายุ 7 - 8 ปี จำรัส แจ่มจันทร์ Download
11 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที#มีต่อปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีภริยาผู้เสียภาษีในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ Download