JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF RESEARCHERS

HUMANITLES AND SOCIAL SCIENCES 

VOL.25 NO.3  SEPTember - desember 2020

กร                                                ทัพพะรังสี
ผศ.ดร.พิพัฒน์                        นนทนาธรณ์
ศ.ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์     ทรงศิวิไล
ศ.ดร.ติน                                    ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.ปุระชัย                            เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                              พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                       รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                           บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร            จิตต์มิตรภาพ
ศ.พิเศษวิชา                             มหาคุณ
ศ.คุณหญิงนงเยาว์                ชัยเสรี
รศ.ดร.ฤาเดช                           เกิดวิชัย
รศ.ดร.ศักดิ์ดา                         ศิริภัทรโสภณ
รศ.ดร.นวลลออ                      แสงสุข
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
รศ.ดร.วนิดา สัจพันโรจน์                           มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์ พุทธวัจน์ศิริ               ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
พ.อ.ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์      สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นางสาวรพีพรรณ ช่วงสกุล                      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Bruce Leeds, Ph.D.                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF RESEARCHERS HUMANITLES AND SOCIAL SCIENCES สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
2 สารบัญ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
3 สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
4 สารจากบรรณาธิการ ดร.ญาณกร โท้ประยูร Download
5 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
6 ประมวลภาพกิจกรรม สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
7 National Competitiveness and Sustainable Development: Cases of Human Resources Development in Singapore and Thailand Sakda Siriphattrasophon Download
8 SMEs Pro - Active Program of the Chamber of Thai Industries for the Survivals of Thai SMEs, in ASEAN Economics Community Sirot Phaksuwan Download
9 Prediction of Energy Cost and Specific Energy Consumption in Manufacturing Process with Multiple Linear Regression Equation and Equivalent Unit Sakon Klongboonjit Download
10 Factors Influencing Buying Decision for Low-Rise Condominiums in Bangkok Metropolitan. Praveena Pramulsin1 and Chairirk Keawpromman2 Download
11 The prototype play area in child development centers of Subdistrict Administrative Organization in four regions. Thapthim Sriwilai1 and Chonticha Chainongpan2 Download
12 The Attributes of Chatuchak Pet Market Affecting to The Choice of Service of Consumers in Bangkok Metropolitan Parudsawan Tungvongvivattana1 and Phiphat Nonthanathorn2 Download
13 Factors Affecting the Buying Decision of Disposable Medical Devices in Public Hospital Chatsuda Wannasart1 and Chairirk Keawpromman2 Download
14 Marketing management to promote agricultural tourism in Ratchaburi province Chonticha Pansawang1, Sari Wongmonta1, Chawalee Na Thalang2 and Kannapa Pongponrat2 Download
15 Factors Affecting Consumers’ Decision-Making of Purchasing Yoga Course in Bangkok Metropolitan Natthida Changsarn1 and Chairirk Keawpromman2 Download
16 Attributes of the Trees Market Marketing Organization for Farmers that Affects the Consumers Service Selection in Bangkok Metropolitan Kulnida Eampeam1 and Phiphat Nonthanathorn2 Download
17 Influences of Self-Efficacy and Quality of Work Life on Organizational Commitment of Officers at the Sixth Anti-Aircraft Artillery Battalion Nattapong Yingruxpund1 and Chairirk Keawpromman2 Download
18 Work Motivation and Perceived Organizational Support Affecting Organizational Citizenship Behavior of the 4th Anti-Aircraft Artillery Battalion Punna Worachart1 and Chairirk Keawpromman2 Download
19 Knowledge and Perception Affecting Behavior of Plastic Waste Management of People in Bangkok Jomtawan Arkamanon1 and Gp.Capt.Panya Srising2 Download
20 The Quality of Services affecting the satisfaction towards the Bangkok Mass Transit Authority Public Transportation in Bangkok, Thailand Sirichai Samithtiphechawong1 and Panya Srising2 Download
21 The relationship between Organization Commitment and Working Behavior of Government Personnel Bangkok Area Revenue Office In the area of Responsibility of The Regional Revenue Office 1 Pornsuda Kitpamoke1 and Panya Srising2 Download
22 Relationship among Inspirational Leadership, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behaviour of Staff within Yala Hospital: Multilevel Analysis. Puttamas Kongprab1, Pongthep Chandasuwan2*, Naiyana Ratanasuwanachart3 and Kiratikan Sadakorn4 Download
23 Structural Effect of Quality of Work Life, Psychological Well-being and Job Satisfaction towards Job Performance of Teacher volunteers in Pre-school Child Development Center in Nongkhaem, Bangkok Oradee Jodkoh1 and Thanyanan Boonyoo2 Download
24 Implementing the Principles of the Good Governance to Thai Local Administrations Juthathip Sucharitkul1 Download
25 The Application of influencer marketing Strategies to raise awareness for Russian tourists Naphak-orn Punyapapassorn1 Download
26 Marketing Mix Factors Influencing Toward an Attitude Passenger on Servicing of Low Cost Airlines Supa Jirawattananon1 Download
27 Concept of Entrepreneurial Mindset Development Nara Kittimetheekul1 Download
28 Effect of User Characteristics and Internet Using Behavior on the Adoption of Internet Banking Supapong Tunsuparp1 Download
29 Characteristics of school administrators according to the views of teachers in basic education institutions Sanan Thongpan1 and Komol Prachkatonyou2 Download
30 Strategy Management Water Treatment Chan Thong-iam Canal Bangbuathong Nonthaburi Nitiporn Suwanplai1, Panupong Samart2, Techit Treechai3, and Phongthep Antarikanon3 Download
31 Participatory Marketing Communication Innovation of Organic Durian Nathanan Wiriyawit1 Download
32 Management Factors Affecting to Health and Cultural Tourism Model in Khung Bang Kachao, Samut Prakarn Province Hathairut Phetpanomporn Wongprayoon1, Luedech Keadwichai1 and Suramon Chancharoen1 Download
33 Public Participation Development In Public Security Management In Kanchanaburi Municipality, Kanchanaburi Province Pairot Tippayawat1 Download
34 Factor Influencing to Marketing Mix of Inverter Air Conditioner on Working Generation Jitwattana Koonho1 and Yupawan Vannavanit2 Download
35 Achievement in Police Drug Prevention and Suppression duties of Metropolitan Police Divison 9 Duangrit Benjathikul Chairungruang1 Download
36 The Development of Soil Improvement Model through the Innovative Application of Calcium Carbonate Suspensions to Change Acceptance Behavior in Soil Preparation Stag Sasit Monsereenusorn1 and Suramon Chancharoen2 Download