Journal of the Association of Researchers
Humanities and Social Sciences
Vol. 26 No. 1 January – March 2021

กร                                                ทัพพะรังสี
ผศ.ดร.พิพัฒน์                        นนทนาธรณ์
ศ.ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์     ทรงศิวิไล
ศ.ดร.ติน                                    ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.ปุระชัย                            เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                              พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                       รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                           บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร            จิตต์มิตรภาพ
ศ.พิเศษวิชา                             มหาคุณ
ศ.คุณหญิงนงเยาว์                ชัยเสรี
รศ.ดร.ฤาเดช                           เกิดวิชัย
รศ.ดร.ศักดิ์ดา                         ศิริภัทรโสภณ
รศ.ดร.นวลลออ                      แสงสุข
ผศ. ดร.ญาณกร โท้ประยูร
รศ.ดร.วนิดา สัจพันโรจน์                           มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์ พุทธวัจน์ศิริ               ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
พ.อ.ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์      สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นางสาวรพีพรรณ ช่วงสกุล                      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Bruce Leeds, Ph.D.                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
2 สารบัญ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
3 สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
4 สารจากบรรณาธิการ ผศ.ดร.ญาณกร โท้ประยูร Download
5 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
6 ประมวลภาพกิจกรรม สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
6 The Adaptation and Innovation Strategies of Television Business in the age of Digital TV Supassorn Harnlamyuang and Chalermporn Yenyuak Download
7 The Influence of Marketing Mix and Brand Equity on Purchasing Decisions of Uniqlo Casual Wears Through Online Channels Among Consumers in Thailand Itthipong Chalatharn ,Pashatai Charutawephonnukoon Download
8 Role of Middle Commissioned Army who influence on Becoming to Thai Military Conscription Tawee Jamjumrus Download
9 การศึกษาศักยภาพองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดจันทบุรี วิจิตรา บุญแล, เสรี วงษ์มณฑา, ชวลีย์ ณ ถลาง และกาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ Download
10 รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจังหวัดระนอง รักพงษ์ ขอลือ, เสรี วงษ์มณฑา ชวลีย์ ณ ถลาง และผกามาศ ชัยรัตน์ Download
11 การทำนายความตั้งใจกลับมาซื้อซ้ำด้วยการรับรู้คุณค่าและความพึงพอใจ ด้านส่วนประสมการตลาดของสินค้าของฝากข้าวหลามจากตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี วุฒิชาติ สุนทรสมัย Download
12 การศึกษาแบบจำลองการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนใน ศาลยุติธรรมไทย : กรณีศึกษาศาลยุติธรรมชั้นต้น เจษฎา สรณวิช Download
13 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกระบี่ อารีรัตน์ ดิษฐปาน, โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข Download
14 อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมเพื่อฟื้นฟูบริการ ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ Download
15 แนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศิริรัตน์ หวังสะแล่ะฮ์, และ วิชัย เสวกงาม Download
16 การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งพัสดุ ในเขตกรุงเทพมหานคร สรสินธุ์ ฉายสินสอน Download
17 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว จิรภัทร เลขะกุล, นิรมล ขวาของ ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล และสุดสันต์ สุทธิพิศาล Download
18 การพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร รุ่งลักษณา ดีแจ่ม และเจน จันทรสุภาเสน Download
19 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการทำงานของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผกาทิพย์ บัวพงษ์ และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข Download
20 ความเข้มแข็งทางใจ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการเตรียม พร้อมเพื่อเกษียณอายุ ของพนักงานสายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภราดา โชติกุล และ บัวทอง สว่างโสภากุล Download
21 รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างสรรค์เป็นฐานโรงเรียน ในเครือข่ายเกาะพะงัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 อุบล หนูฤกษ์ Download
22 การคัดแยกและวินิจฉัยเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล และ ปิย สุดิสุสดี Download
23 การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์” ผ่านแฟนเพจเอสยู สไตล์ ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ Download
24 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ศิริพร ถาวรวิสิทธิ์ และ เสรี วงษ์มณฑา Download
25 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจำลองสถานการณ์ ในชีวิตจริงมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ภัทรฤทธิ์ ภัทรธนชิต, เดช บุญประจักษ์ และ กฤษณะ โสขุมา Download
26 วิจัยการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง นวลละออ แสงสุข, นารินี แสงสุข, กรเอก กาญจนาโภคิน และ สวรรยา แสงสุข Download
27 เศรษฐกิจการเมืองในการกำหนดราคาทองคำในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2560 เอกชัย ศรีสุขชยะกุล ,ศุภชัย ศุภผล, จักรี ไชยพินิจ และ ปะการัง ชื่นจิตร Download
28 แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างประสบการณ์ลูกค้ากับ การสนับสนุนแบรนด์ของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย พัชรสิตา สกุลวงศ์สิริโชค และ ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์ Download
29 การเห็นคุณค่าในตนเอง ความแข็งแกร่งของจิตใจ กับการดูแลตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ตวัน ประทุมสุวรรณ และ บัวทอง สว่างโสภากุล Download
30 การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กัญญ์วรา หลักเพชร, วรนุช แหยมแสง และ นพพร แหยงแสง Download
31 การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ธนสาร ธรรมสอน Download
32 Guidelines for Excellence of Municipality Development: A Case Study of Bansong Sub-district Municipality, Chachoengsao Province Suriyasak Mangkornkaewwikul, Ekkachai Chaida and Pramuan Noisong Download