วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 21
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

ศ.ระพี                                    สาคริก
ศ.คุณหญิงนงเยาว์           ชัยเสรี
ศ.ดร.พจน์                            สะเพียรชัย
ศ.ดร.ปุระชัย                        เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                         พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                  รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                      บุณยะรัตเวช
ศ.พิเศษวิชา                  มหาคุณ
ศ.นายแพทย์สุทธิพร       จิตต์มิตรภาพ
ศ.พลโท ดร.สมชาย         วีรุฬหผล
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์                เจริญวงศ์ดักดิ์
นายทวีศักดิ์                         วรพิวุฒิ
นายสมชาย          เบญจรงกุล
ดร.ชาญเวช                  บุญประเดิม
ผศ.ดร.ศักดิ์ดา                    ศิริภัทรโสภณ
ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสดิ์                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถี                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา  ศาลตระรุจิ                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.เกรียงสิน  ประสงค์สุกาญจน์                มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ดุษฎี  เจริญสุข                        มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ                มหาวิทยาลัยสยาม
พ.อ.ดร.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์                สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์  พุทธวัจน์ศิริ                ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
ผศ.ดร.สุจิณณา  กรรณสูต                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
นางสาวรพีพรรณ  ช่วงสกุล                        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร.สุรมน  ไทยเกษม                        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Bruce Leeds, Ph.D.                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ Download
3 สารจากบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
4 The Influences of University Socail Responsibility Activitics on the Brand Trust of Khon Kean University in Thailand Chutinan Panjarung Download
5 Innovation of Democracy Reform Model Under the Sovereign Governance of Four Balancing Powers in Thailand Suraphol Srivithaya Download
6 The Impact of Climate Variability and Change to Cassava Yield and Valuation Haritsalak Viriya Download
7 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง Download
8 อิทธิพลของภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณปภัช วิเศษชูชาติกุล และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
9 อิทธิพลของภาวะผู้นำการปฏิรูปและจิตสาธารณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การใน รด.จิตอาสา ฉัตรฤทัย อินทุโศภน และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
10 ภาวะผู้นำการปฏิรูป ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ : การวิเคราะห์เส้นทาง ศรัณย์รัชต์ สมรรคเสวี และ เกษมชาติ นเรศเสนีย์ Download
11 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) : การวิเคราะห์เส้นทาง ปวาฬ ชลศรานนท์ และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
12 อิทธิพลของผู้บริโภคสีเขียวและจิตสาธารณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ กาญจน์ศิตา กรพัชร์พรสกุล และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
13 การบูรณาการทุนทางสังคมในการสนับสนุนภาวะผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วมผ่านการเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์ ชุติมันต์ สะสอง บุณฑวรรณ วิงวอน และ ภูษณิศา เตชเถกิง Download
14 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการวัด จิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดก ศิลปกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร วีรชัย คำธร, Poliny Ung , วีระสิทธิ์ ปิติเจริญพร , รัชกร โชตประดิษฐ์ และ พูลพงศ์ สุขสว่าง Download
15 การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาประเภทผ้าทอของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอยกดอก ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มนชนก อุปะทะ Download
16 รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน วุฒิชาติ สุนทรสมัย และ ปิยะพร ธรรมชาติ Download
17 การจัดการอย่างยั่งยืนกับประสิทธิภาพการบริหารรายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์ Download
18 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืนของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ชัยฤทธิ์ ทองรอด และ วราภรณ์ สารอินมูล Download
19 แนวโน้มองค์ประกอบและปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วินัย มีแสง Download
20 บทวิจารณ์หนังสือ เมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรมจุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ดุษฎี วรธรรมดุษฎี Download
21 (บทความรับเชิญ) พระราชดำรัสกับสันติวิถีธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: กรณีชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ จังหวัดตาก พลตรี ดร.สิทธิเดช วงศ์ปรัชญา Download
22 (บทความรับเชิญ) การประยุทธ์ R2R ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของชาติ นพ.สมชาติ โตรักษา Download
23 คลินิก นักวิจัย ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download