ศ.ระพี                                  สาคริก

ศ.คุณหญิงนงเยาว์                ชัยเสรี

ศ.ดร.พจน์                            สะเพียรชัย

ศ.ดร.ปุระชัย                        เปี่ยมสมบูรณ์

ศ.ดร.อภิชัย                          พันธเสน

ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                    รามสูต

ศ.ดร.อานนท์                       บุณยะรัตเวช

ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ        
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสดิ์
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถี                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.สุจิณณา  กรรณสูต                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติพล
  ภูตะโชติ                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# Title Writer Download
1 สารบัญ -
2 Competitive Capacity and Readiness of Thai Small and Mediums Enterprises for Entering the ASEAN Economic Community ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ Download
3 Development of A Model of Public Organizational Effectiveness Measurement in ASEAN: Multilevel Structural Equation Model Analysis ภัทราวดี มากมี Download
4 Managerial Competency Development of Community Leaders in Pathum Thani Province for Preparing to ASEAN Community ดร. เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ ดร. โชติ รัสชวนิชย์ ดร. วิระศักดิ์ ฮาดดา ดร. รัฐพล สันสน ดร. อมรรัตน์ ศรีวาณัติ Download
5 The Concept of Sufficiency in Sufficiency Economy จะเด็ด สุขดี ปรีชา ช้างขวัญยืน Download
6 Guidelines for Improving the Sustainable Business According to Sufficiency Economy Philosophy of SMEs in Lampang Lumphun and Chiang Mai ดร.พรชนก ทองลาด ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน บัณฑิต บุษบา Download
7 The Scenario of Thai Private Vocational Education in ASEAN Community Period (2015-2024) ดร.อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ดร.วัลนิกา ฉลากบาง ดร.สมคิด สร้อยน้ำ Download
8 Analysis of Administrative Factor and Best Practice for Private Schools Toward the Royal Award Requisition โด่งสยาม โสมาภา Download
9 The Education Management in School Development to be Teacher-Learning Organization in High School in Educational Service Area Office 8 สุนันท์ นิลพวง Download
10 Influences of Good Governance and Organizational Culture on Organizational Effectiveness of the Subdistrict Administrative Organizations in the Northern Region of Thailand. กมลลักษณ์ ธนานันต์เมธี Download
11 Development of Packaging and Public Relations Tools of Herbal CosmeticProducts in Case Study of the Parichart Enterprise Community ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ Download
12 A Confirmatory Factor Analysis of Factors Influencing the Competitiveness of Rubber Gross Industry Entrepreneurs under Conditions of Dynamic Change ดร.โกศล จิตวิรัตน์ ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช Download
13 Local Wisdom Inheritance of Teen Chok Tai-Yuan Fabric Productionin Ratchaburi Province ดร. วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร Download
14 The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The Western Region of Thailand ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอม Download
15 Public Participatory Disaster Management Model:A Case Study of the Asian Cities Climate ChangeResilience Network in Hat Yai, Songkla Province,Thailand สมพร สิริโปราณานนท์ ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร Download
16 Measurements to Application: Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) on the Disasters in Thailand Nittaya Suriyapan Seree Chadcham Somporn Sudhasani Download
17 Organizational Citizenship Behavior’s Educational Staffs of Thongsook College สุวรรณี จริยะพร Download