JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF RESEARCHERS

HUMANITLES AND SOCIAL SCIENCES


VOL.25 NO.1  JANUARY - APRIL 2020

กร                                                ทัพพะรังสี
ผศ.ดร.พิพัฒน์                        นนทนาธรณ์
ศ.ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์     ทรงศิวิไล
ศ.ดร.ติน                                    ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.ปุระชัย                            เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                              พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                       รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                           บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร            จิตต์มิตรภาพ
ศ.พิเศษวิชา                             มหาคุณ
ศ.คุณหญิงนงเยาว์                ชัยเสรี
รศ.ดร.ฤาเดช                           เกิดวิชัย
รศ.ดร.ศักดิ์ดา                         ศิริภัทรโสภณ
รศ.ดร.นวลลออ                      แสงสุข
ดร.ญาณกร โท้ประยูร
รศ.ดร.วนิดา สัจพันโรจน์                           มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์ พุทธวัจน์ศิริ               ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
พ.อ.ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์      สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นางสาวรพีพรรณ ช่วงสกุล                      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Bruce Leeds, Ph.D.                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
2 สารบัญ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
3 สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
4 สารจากบรรณาธิการ ดร.ญาณกร โท้ประยูร Download
5 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
6 ประมวลภาพกิจกรรม สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย Download
7 Study on Relationship between Human Capital and Aging Preparedness of Million Birth Cohort Teachers in Primary School Affiliated with Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1. Kiratikan Sadakorn1, Pongthep Chandasuwan2 Download
8 The Development of Holistic Health Care Model for Secondary School Students Somsri Ruangkaew1, Prakob Jaiman2 and Jeraporn Watanasrisen3 Download
9 Factors Affecting Team work Efficiency of Officer Royal Thai Armed Forces Headquarterschaengwattana Area Chaloemchai Sriphumkai1 and Chaiyasit Tantayakul2 Download
10 THE COMPETENCY OF ROYAL THAI ARMY COMMISSIONED OFFICERS IN THE 21st CENTURY Colonel Tuangporn Srichai, Dhirapat Kulophas, Pruet Siribanpitak Download
11 Key Success Factors of Community’s Economy Development: A Case Study of the Financial Community Institute, Chaiyaphum Umawadee Detthamrong and Wirapong Chansanam Download
12 A guideline of Development of competitive Competency of Processed Coconut Products in Ratchaburi Province with the Philosophy of Sufficiency Economy Wanna Chokbandansuk1, Kunlaya Anuloke2 , Woraluk Thongprayoon3 and Lamyai Meesane4 Download
13 Enhancing A Competitive Advantage Through Supply Chain Management AndInformation Technology Management Sawat Wanarat1 Download
14 Influence of electronic word of mouth and travel motivations on attitude towards traveling of Thai elderly tourists Piyaporn Thamachart1, Sawat Wanarat2 Download
15 Consumer Behavior and Marketing Mix Factors Influencing on Purchasing Intentions of Craft Beer in Bangkok Kanpitcha Kengkarnchang1 and Panya Srising2 Download
16 The Successful in Business Operation for Rajabhat in Rattanakosin Group Hotel Mode Tawatchai Suphuan1 Thanasuwit Thahiranrak2 and Bundit Pungnirund3 Download
17 SCENARIO OF LEARNING SPACE FOR ENHANCING SELF-DEVELOPMENT OF NON-FORMAL AND INFORMAL TEACHERS Prapim Attanandana1 , Worarat Pathumcharoenwattana2 Sombat Suwanpitak3 Download
18 The Effects of Passenger Engagement and Its Antecedents on Repurchase Intention for Low-Cost Carriers of Thailand. Pannathadh Chomchark1 Download
19 Evaluation of ManagementCompetencies of Thai Spa Maneerat Phaktoop1 Yaowapa Pathomsirikul2 and SuchartLaobariprat3 Download
20 FACTORS AFFECTING SELF-DEVELOPMENT OF VENDORS ON MICROSTOCK WEBSITE : CASE STUDIES OF THAILAND VENDORS ON MICROSTOCK WEBSITE Rapeepat Sutthiserm1 and Panya Srising2 Download
21 The Success in Sustainable Environmentally Friendly Products Management for Industrial plants Phatchanok Luangpaiboon1, Siravit Koolrojanaput2, , Chandej Charoenwiriyakul3 and Suramon Chancharoen4 Download
22 Enhancement of Sustainable Competitive Capabilities of Thai Clothing Entrepreneurs Thanawat Chatwiriyanont1, Siravit Koolrojanapat2, Sudawan Somjai3 Download
23 The Development of Management Models of Primary School Network under the Office of the Basic Education Commission Boonlert Kaoekham1, Thanee Kasthong2 and Sathon Saproungthong3 Download
24 Socially Responsible Leadership Influencing on Employee’s Trust at Sustainable Development Companies in Thailand Pornchai Sakdanuwatwong1 Download
25 The educational development paradigm for Indian Institute of Technology (IITD) KRIDTHITA (SMITA) JULAKATE1 Download
26 The Path Analysis of Internal and External Environment for Community Enterprise to create a collaborative network to Thailand 4.0. Jakret Mettathamrong1, Darika Sangpong2, Chudchai Rattanaphunt3 Download
27 The attitude of Middle Commissioned Army officer’s parents who influence on changing of Thai Quality Education. LTG. Tawee Jamjumrus, Download
28 Outcomes and Impacts of Oil Palm Research Projects in Thailand and Cases Study Suwanna Praneetvatakul1* and Kampanat Vijitsrikamol2 Download
29 Management Strategies Affect Success of Project Boy Scouts Against Drug in Schools Amnart Saichalard1 , Preecha Pongpeng2 ,Bundit Pungnirund3 Download
30 The Economic Impact of Agricultural Production Activities Affecting to Other Production Activities in North Eastern Region of Thailand Sumeth Kaenmanee1 Jeeranun Khermkhan2* and Sarinya Latteerasuwan3 Download
31 Human Resource Development Approach for New Excise Tax Collection Ratchanee Phodong1 and Teetut Tresirichod2 Download
32 Emission Source Impact and Problem Solving and Management on PM 2.5 in the Northern part of Thailand. Kanidta Chairattanawan1 and Natphasuth Patthirasinsiri2 Download
33 Factors Affecting the Intention in Using the EXPRESS Program of Accountants in Higher Education Pimpavee Maneewong1 Download
34 The Causal Relationship Model of Dynamic leadership and Competitive strategies that affecting operational efficiency of Community Enterprise Leader in Sakhonnakhon province. Thanya Pakpian1, Jakret Mettathamrong2 Download
35 The theory development of public policy implementation: A case study of oil spill pollution management policy from the oil spill at the Ao Phrao Beach, Rayong Province, Thailand Prachumporn Niratsayakul1, Atiporn Gerdruang2 Download
36 The Development of knowledge management system for Research Utilization Jiratcha Vichianpanya1 Onjaree Natakuatoong2 and Promphak Bungbua3 Download