วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 17
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555

ศ.ระพี สาคริก
ศ.ดร.จุมพล สวัสดิยากร
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูตร
ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
ผศ.ดร.มล.อโณทัย ชุมสาย
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
พันตรี ศิริวิชัย ทรัพย์ศิริ

ผศ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข สมาคมนักวิจัย
ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ มหาวิทยาลัยเอเชี่ยน
รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติชาญ ปลื้มอารมย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ร.น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.กัญจน์นิกข์ กำเนิดเพ็ชร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยศิลปะและภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดำในจังหวัดนครปฐม ฐิติพันธ์ จันทร์หอม, ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล, ผศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก Download
3 ผลกระทบของเจตคติที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคลากร ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ Download
4 ผลของการฝึกเต้นบัลเล่ต์ที่มีต่อพฤติกรรมของเด็กออทิสติก ภัทรวลัญชญ์ ณัฐธนพิพัฒ, ไพบูลย์ อ่อนมั่ง, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์ Download
5 ทัศนคติของพยาบาลที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเข็มให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิดป้องกันการสัมผัสเลือด (Introcan Safety) ดร. รัชฎาพร บุญเรือง Download
6 รูปแบบการบริหารนโยบายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู วินัย บัวประดิษฐ์, รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง, ดร.ประกอบ สาระวรรณ Download
7 แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข, รัชนิดา รอดอิ้ว Download
8 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานกับองค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์แอพพาเรล จำกัด สิทธิชัย สิทธิพงษ์พร, วิญญู กินะเสน, รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ นักการเรียน Download
9 การสนับสนุนทางสังคม ความขัดแย้งระหว่างการทำงานกับครอบครัวและความเครียดของพนักงาน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสาขาภาคตะวันออก พรรณรพี ทรัพย์เจริญ, ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ Download
10 MARKETING STRATEGY MODEL OF EUROPEAN PASSENGER CARS FOR THAILAND AUTOMOBILE MARKET (โมเดลกลยุทธ์การตลาดของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสัญชาติยุโรปสำหรับตลาดยานยนต์ประเทศไทย) Boonyarit Phongmekhin, Dr. Sudaporn Sawmong Download
11 บทวิจารณ์หนังสือ: Managing ดร.สินีนาถ ไพสิฏฐานันท์ Download