วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 24
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

กร                                                ทัพพะรังสี
ผศ.ดร.พิพัฒน์                        นนทนาธรณ์
ศ.ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์     ทรงศิวิไล
ศ.ดร.ติน                                    ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.ปุระชัย                            เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                              พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                       รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                           บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร            จิตต์มิตรภาพ
ศ.พิเศษวิชา                             มหาคุณ
ศ.คุณหญิงนงเยาว์                ชัยเสรี
รศ.ดร.ฤาเดช                           เกิดวิชัย
รศ.ดร.ศักดิ์ดา                         ศิริภัทรโสภณ
รศ.ดร.นวลลออ                      แสงสุข
ดร.สุรมน จันทร์เจริญ
รศ.ดร.วนิดา สัจพันโรจน์                           มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                            ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์ พุทธวัจน์ศิริ               ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
พ.อ.ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์      สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นางสาวรพีพรรณ ช่วงสกุล                      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Bruce Leeds, Ph.D.                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
3 สารจากบรรณาธิการ ดร.สุรมน จันทร์เจริญ Download
4 การสอบสวนในคดีอาญาที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ ยุติธรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลย ปรีชาญ จามเจริญ, ฤๅเดช เกิดวิชัย และสุดาวรรณ สมใจ Download
5 ปัจจัยที่มีผลต่อจิตวิญญาณในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดวงสมร บุญผดุง, ฤๅเดช เกิดวิชัย, ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์, สุรมน จันทร์เจริญ และชาญเดช เจริญวิริยะกุล Download
6 อิทธิพลของภาวะผู้น􀄞ำใฝ่บริการ และการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมของพนักงานที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์การ กรณีศึกษา บริษัท เอไอเอ จำกัด กิติภูมิ หิตานุรักษ์, และพิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
7 กลยุทธ์การพัฒนาตลาดน้ำประเทศไทย 4.0 เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ชัยวิชญ์ ม่วงหมี Download
8 การศึกษาตัวแปรคั่นกลางด้านผลประกอบการทางด้านบัญชีที่มีอิทธิพล ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธารทิพย์ สีตาล, มนวิกา ผดุงสิทธิ์, สมบูรณ์ สาระพัด, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, มนตรี ช่วยชู และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล Download
9 มาตรฐาน SME ก้าวไกล ด้วยระบบ M-Commerce กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน, อังควิภา แนวจำปา และนราทิพย์ ชุติวงศ์ Download
10 อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางพหุของการสร้างสรรค์ในงานในฐานะปัจจัยที่ เชื่อมโยงอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กนกอร บุญมาเกิด, ธัญนันท์ บุญอยู่ และมนตรี พิริยะกุล Download
11 อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อพลวัตประชากร บริเวณทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี สุภัชชา อุทยานินท,ร์ อลงกรณ์ อินทรักษา และกิตติชัย ดวงมาลย์ Download
12 ประสิทธิภาพการบริหารการรับส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่า ณ ลานตู้คอนเทนเนอร์ สุนทร ผจญ, รัชฎา ฟองธนกิจ และสมเกียรติ กอบัวแก้ว Download
13 อิทธิพลภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลขององค์การในการทำงานของพนักงาน บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ณฐารินทร์ โรจน์จิรดำรงค์ และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
14 An Approach to Develop Tourism Marketing Strategies for a New-born City: A Case Study of Bueng Kan—the Latest Province of Thailand Jusana Techakana, D.M and Worasuwit Potisat Download
15 ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราด วรรณดี สุทธินรากร, ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร และสิริพร ตันจอ Download
16 ผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัยด้านปาล์มน้ำมันในประเทศไทยและกรณีศึกษา สุวรรณา ประณีตวตกุล และกัมปนาท วิจิตรศรีกมล Download
17 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้ กระบวนการ 1S2C ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ขจรศักดิ์ สอนแพร, กาญจนา บุญส่ง และไพรัช มณีโชติ Download
18 การพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ นรุตม์ พรประสิทธิ์ Download
19 รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในกำกับ ของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 วิเชียร หรรษานิมิตกุล, ปรีชา พงษ์เพ็ง และบัณฑิต ผังนิรันดร์ Download
20 บทวิจารณ์หนังสือ ภาวะผู้นำทางยุทธศาสตร์: การแปลงวิสัยทัศน์สู่ความจริง ดร.สุรมน จันทร์เจริญ Download
21 คลินิกนักวิจัย พล.ต.อ. ดร.ปรุง บุญผดุง Download
22 บทความรับเชิญ การรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อสายอาชีวะ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา Download