วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 17
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2555

ศ.ระพี สาคริก
ศ.ดร.จุมพล สวัสดิยากร
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูตร
ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
ผศ.ดร.มล.อโณทัย ชุมสาย
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
พันตรี ศิริวิชัย ทรัพย์ศิริ

ผศ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข สมาคมนักวิจัย
ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ มหาวิทยาลัยเอเชี่ยน
รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติชาญ ปลื้มอารมย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ร.น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.กัญจน์นิกข์ กำเนิดเพ็ชร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 บทบาทขององค์กรและหน่วยงานตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเภทเมืองเก่า เทศบาลเมืองคูน แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พรรควันชัย ประถัมวงค์ษา, ดร.สุธิดา แจ่มใส ไวท์ Download
3 ความสามารถในการนำทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อาทิตย์ บุดดาดวง, ดร. สุพรรณี ไชยอำพร Download
4 ความตระหนักและการยอมรับการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: กรณีศึกษา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล, ดร.จำลอง โพธิ์บุญ Download
5 แบบจำลองการฝึกอบรมความรู้ แบบ ดูอัล เฟิร์มมาเมนท์ ขององค์กรฝึกอบรมบุคลากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กนกอร บุญมี, ดร.สุทธนู ศรีไสย์, ดร.ร่มสน นิลพงษ์ Download
6 การพัฒนาแบบจำลองภาวะผู้นำกัปตันของกัปตันบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) อาทิตย์ นาคีรักษ์, ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช, ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์, ดร.วรเดช จันทรศร Download
7 แบบแผนความคิดและพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ร.ต.อ.จำรัส ปานฟัก, ดร.สุทธนู ศรีไสย์, ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ, ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ Download
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปาริชาติ ขำเรือง, ดร.กระมล ทองธรรมชาติ Download
9 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย เบญจมาศ เอี่ยมหนู, ดร.วิสาขา ภู่จินดา Download
10 การใช้น้ำสกัดชีวภาพจากน้ำมะพร้าวแต่ละระดับเป็นอาหารเสริมสำหรับการปลูกถั่วเหลือง อภิญญ์ คุ่ยชูชีพ, ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ Download