วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 18
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556

ศ.ระพี สาคริก
ศ.ดร.จุมพล สวัสดิยากร
ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต
ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์

ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด สมาคมนักวิจัย
ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ สมาคมนักวิจัย
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ มหาวิทยาลัยเอเชียน
รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติชาญ ปลื้มอารมณ์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
รศ.ดร.วนิดา สัจพันโรจน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ร.น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 ตัวแบบจำลองไร่นาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ Download
3 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อนุสิทธิ์ นามโยธา ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง Download
4 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กระทรวงศึกษาธิการ ปาริญาวาท เหล่าเขตร์การ รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์ ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ Download
5 การบูรณาการรูปแบบองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอรูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ร้อยขวัญพุทธ มุ่งมาจน ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล Download
6 ศัพท์เกษตร : การศึกษาศัพท์ที่สัมพันธ์กับสังคมไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว – ปัจจุบัน ชลอ รอดลอย ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ Download
7 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ดร.มนตรี สังข์ทอง ประภาส กลับนวล วรรณภรณ์ สุทนต์ อเนก พุทธิเดช จินดาพร คงเดช Download
8 อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้และนวัตกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ชารวี บุตรบำรุง ผศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล Download
9 ความสามารถของข้อมูลทางบัญชีในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน ผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา Download
10 แบบจำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในประเทศไทย กฤตพงษ์ พัชรภิญโญพงศ์ ผศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ Download
11 รูปแบบการจัดการที่ประสบผลสำเร็จของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ไพศาล มุ่งสมัคร ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร รศ.ดร.ศิวะศิษย์ ช่ำชอง Download
12 สภาโจ๊ก...นวัตกรรมการสร้างสาระบันเทิงทางการเมือง พนม ปีย์เจริญ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ดร.นันทนา นันทวโรภาส Download