วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 16
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554

ศ.ดร.จุมพล สวัสดิยากร
ศ.ระพี สาคริก
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต
ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
ผศ.ดร.มล.อโณทัย ชุมสาย
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
พันตรี ศรีวิชัย ทรัพย์ศิริ

ผศ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข สมาคมนักวิจัย
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์
ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ร.น.
ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
นางสาวสุดา ยิ่งวิเศษ
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 การสร้างความรู้จากรูปแบบเกษตรประณีตเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืน: กรณีศึกษาสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ อุทัย อันพิมพ์, ดร.นรินทร บุญพราหมณ์, ดร.สุขวิทย์ โสภาพล Download
3 ชนชาติพื้นเมืองและขบวนการปฏิวัติประชาชนของชาติบรูแห่งเทือกเขาภูพาน ธันวา ใจเที่ยง Download
4 อิทธิพลของการบริหารจัดการที่ดีและการสร้างทุนทางสังคมต่อความสามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชนโดยธนาคารหมู่บ้านภาคเหนือตอนบน สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล, รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี Download
5 ศักยภาพของโปรแกรม Mplus กับการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงในงานวิจัย โกศล จิตวิรัตน์, ดร.ทักษิณา เครือหงส์, ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช Download
6 ผลของกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์บ้านเกร์ด้า จังหวัดลพบุรี ธเนตร ตัญญวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง, ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์ Download
7 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย วรนันท์ สุวรรณปิฎกกุล, ชุติมา ไวศรายุทธ์ Download
8 โมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภัทรพร ทิมแดง, ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์ Download
9 รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 ประเทศไทย พันโท ปรีชา สุวรรณภูมิ, รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์, ดร.จินต์ วิภาตะกลัศ, รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ Download
10 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของธุรกิจขายตรงในประเทศเวียดนาม ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ Download
11 การรับรู้วิชาชีพประชาสัมพันธ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง Download
12 บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรในเขตกรุเทพมหานคร กฤษณา ปลั่งเจริญศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์, รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. หญิง อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน Download
13 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยชุมชนในเขตยานนาวา บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ Download
14 Needs, Self-Esteem, and Health Impacts Assessment of AIDS Orphans Dr.Dusadee Charoensuk Download
15 บทวิจารณ์หนังสือ หนี้สินเกษตรกรไทย ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล Download