วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 23 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ศ.คุณหญิงนงเยาว์           ชัยเสรี
ศ.ดร.พจน์                            สะเพียรชัย
ศ.ดร.ปุระชัย                        เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                         พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                  รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                      บุณยะรัตเวช
ศ.พิเศษวิชา                  มหาคุณ
ศ.นายแพทย์สุทธิพร       จิตต์มิตรภาพ
ศ.พลโท ดร.สมชาย         วีรุฬหผล
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์                เจริญวงศ์ดักดิ์
นายทวีศักดิ์                         วรพิวุฒิ
นายสมชาย          เบญจรงกุล
รศ.ดร.ศักดิ์ดา                    ศิริภัทรโสภณ
ดร.สุรมน ไทยเกษม
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสดิ์                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถี                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา  ศาลตระรุจิ                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.เกรียงสิน  ประสงค์สุกาญจน์                มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ดุษฎี  เจริญสุข                        มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ                สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
พ.อ.ดร.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์                สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์  พุทธวัจน์ศิริ                ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
ผศ.ดร.สุจิณณา  กรรณสูต                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
นางสาวรพีพรรณ  ช่วงสกุล                        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร.สุรมน  ไทยเกษม                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
Bruce Leeds, Ph.D.                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
3 สารจากบรรณาธิการ ดร.สุรมน ไทยเกษม Download
4 Influences of Socially Responsible Leadership and Perception of ISO26000 on Satisfaction in Public Transport Vehicles Phiphat Nonthanathorn Download
5 บทบาทของนายทหารบกระดับกลางที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย ทวี แจ่มจำรัส, ฤๅเดช เกิดวิชัย และ บัณฑิต ผังนิรันดร์ Download
6 เส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจัยอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย สุวรรณา ประณีตวตกุล, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, จุฑามาศ เลิศอยู่สุข และ บุษกร ก้อนทอง Download
7 ความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก สมพรสิริ เสริมรัมย์ และ ปิยะนุช เงินคล้าย Download
8 โมเดลการปรับตัวขององค์การธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการทำลายล้างของเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 โกศล จิตวิรัตน์ Download
9 อิทธิพลของผู้นำเชิงปฏิรูปและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการ ลาออกของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ปฏิมา ถนิมกาญจน์, นรรัฐ รื่นกวี และ เพ็ญพร ปุกหุต Download
10 อิทธิพลของจริยธรรมและการฝึกอบรมของนักบัญชีที่มีต่อความ คิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อมรรัตน์ บูรณะพล และ ปวีณา คำพุกกะ Download
11 การประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชนของอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการควบคุมอาชญากรรม อัคคกร ไชยพงษ์, วชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์ และ ศุภัทรชญา วีระกูล Download
12 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สมพร ธรรมรัตน์, ไกรเดช ไกรสกุล และ สืบพงศ์ ธรรมชาติ Download
13 อิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผล ต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สวลี วงศ์ไชยา และ พีชญาดา พื้นผา Download
14 อิทธิพลของผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคกลาง อัจฉรา ธูปบูชากร, นรพล จินันท์เดช, ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์: ศึกษากรณีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อุทัย เลาหวิเชียร, สุวรรณี แสงมหาชัย และ จุฑารัตน์ วรประทีป Download
16 ทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพของตนเองที่มีผลต่อสุขสมรรถนะของ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เกษร อุทัยเวียนกุล Download
17 อิทธิพลของภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ ต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชลิตา มัจฉภูมิ และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
18 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พรรณี โรจนเบญจกุล, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง และ ชาญเดช เจริญวิริยะกุล Download
19 การใช้ลักษณะเฉพาะทางสังคมสร้างความยั่งยืนกิจกรรมทาง สิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี, เกษม จันทร์แก้ว และ อลงกรณ์ อินทรักษา Download
20 บทวิจารณ์หนังสือ รวมบทความว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ดร.สุรมน ไทยเกษม Download
21 (บทความรับเชิญ) การทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดทำงบประมาณแผ่นดินของไทย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สัจพันโรจน์ Download
22 คลินิกวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download