วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 23 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

ศ.คุณหญิงนงเยาว์           ชัยเสรี
ศ.ดร.ติน                               ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.ปุระชัย                        เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.อภิชัย                         พันธเสน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์                  รามสูต
ศ.ดร.อานนท์                      บุณยะรัตเวช
ศ.พิเศษวิชา                  มหาคุณ
ศ.นายแพทย์สุทธิพร       จิตต์มิตรภาพ
ศ.พลโท ดร.สมชาย         วีรุฬหผล
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์                เจริญวงศ์ดักดิ์
นายทวีศักดิ์                         วรพิวุฒิ
นายสมชาย          เบญจรงกุล
รศ.ดร.ศักดิ์ดา                    ศิริภัทรโสภณ
ดร.สุรมน ไทยเกษม
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาสดิ์                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ชูชีพ  พิพัฒน์ศิถี                                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ประมา  ศาลตระรุจิ                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.วีระพล  แจ่มสวัสดิ์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                       ราชมงคลตะวันออก
ผศ.ดร.เกรียงสิน  ประสงค์สุกาญจน์                มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ดุษฎี  เจริญสุข                        มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผศ.ดร.พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ                สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
พ.อ.ดร.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์                สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์  พุทธวัจน์ศิริ                ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม
ผศ.ดร.สุจิณณา  กรรณสูต                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
นางสาวรพีพรรณ  ช่วงสกุล                        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร.สุรมน  ไทยเกษม                        สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
Bruce Leeds, Ph.D.                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
3 สารจากบรรณาธิการ ดร.สุรมน ไทยเกษม Download
4 การตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านอำนาจการทำนายที่เพิ่มขึ้น ของมาตรวัดภาวะผู้นำแรงบันดาลใจ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและประสิทธิผลองค์การ พงษ์เทพ จันทสุวรรณ Download
5 อิทธิพลของข้อคำถามทางบวกและลบและการเรียงลำดับของ สเกลการประเมินที่ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างองค์ ประกอบของแบบประเมินบุคลิกภาพ รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม และ สมรรถพงศ์ ขจรมณี Download
6 อิทธิพลของภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการรับรู้ด้านความ รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นันท์นภัส อริยรุจิกาญจน์ และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
7 อิทธิพลของภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพการ บริการที่มีผลต่อภาพลักษณ์องค์การของอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โอภาส วิริยะสกุลธรณ์ และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
8 ประเพณีไทยภาคกลาง : การศึกษาวิเคราะห์ด้านภาษาและวัฒนธรรม ชลอ รอดลอย Download
9 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อการแข่งขันในอาเซียน สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์, ณรงค์ กุลนิเทศ และ สุดาวรรณ สมใจ Download
10 การตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น วนิตา บุญโฉม และ ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ Download
11 การจัดการโซ่อุปทานสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง จีรนันท์ เขิมขันธ์, ปัญญา หมั่นเก็บ และ ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ Download
12 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม กนกพัชร กอประเสริฐ, พงศ์สฏา เฉลิมกลิ่น, ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ และ ฉัตรรัตน์ โหรตระไวศยะ Download
13 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร นารินี แสงสุข Download
14 ปัจจัยตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ (ขนมจีนอบแห้ง) พวงพรภัสสร์ วิริยะ, สุภาพร ลักษมีธนสาร และ ปิยะมาศ สุรภพพิสิษฐ์ Download
15 รูปแบบการพัฒนาการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ และ กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน Download
16 ความต้องการของประชาชนในการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดของโครงการลูกพระดาบส ดวงใจ โยธาวงษ์, พัฒนา สุขประเสริฐ และ เฉลิมพล จตุพร Download
17 อิทธิพลภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์การที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อภิญญา ตันสกุล และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ Download
18 นวัตกรรมเทคโนโลยีและคุณภาพระบบที่มีผลต่อประสิทธิผล ในการทำการตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน Download
19 การบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของ รัฐตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ชลันธร แก้วแดง และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ Download
20 ปัจจัยการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจ และความภักดีแก่ลูกค้าในธุรกิจโรงแรมกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันประเทศไทย สุพจน์ กุลาตี, มนตรี วีรยางกู และ ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ Download
21 บทวิจารณ์หนังสือ China’s Asian Dream: Empire building along the silk road. London: ดุษฎี วรธรรมดุษฎี Download
22 คลินิกนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ Download
23 บทความรับเชิญ “การศึกษาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ Download