ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ อุปนายกสมาคมนักวิจัย และ ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัยร่วมเป็นวิทยากร

Lastest Modified Monday 7 March 2016 , 11:07

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ใน E-book

ระหว่าง วันที่ 2 – 5 มีนาคม พ.ศ.2559

ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซค์

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมี ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ อุปนายกสมาคมนักวิจัย และ

ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัยร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01