ร่วมเข้าพบประชุมหารือร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.)

Lastest Modified Friday 30 October 2020 , 14:35

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสมาชิกสภาสมาคมด้วย ได้ร่วมเข้าพบประชุมหารือร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) สาระสำคัญที่เกี่ยวกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้แก่ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งเป็นองค์กรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพนักวิจัย (CB)  แห่งแรกของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับทุกสถาบันการศึกษา และการขอตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพร่วม

Picture

01
01
01
01