สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

Lastest Modified Tuesday 30 April 2019 , 15:48

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.62 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงถึงกิจกรรมของสมาคมฯ, บัญชีงบดุลของสมาคมในรอบปี และมติอนุมัติจากสมาชิกสมาคมในเรื่องกิจกรรมของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้นในอนาคต ซึ่งในงานนี้ยังได้มีการลงนาม MOU “5G PRESS PLATFORM” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพสื่อสารมวลชนยุค 5G โดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ มูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยและสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย อีกด้วย

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01