กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

Lastest Modified Tuesday 2 April 2019 , 16:55

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่  26  เมษายน  2562

ณ  ห้องประชุมจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  ชั้น 2  อาคาร วช.1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร