พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ขับเคลื่อนนักวิจัยได้ทำงานตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Lastest Modified Monday 3 September 2018 , 10:01

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้กำกับดูแลระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อบูรณาการแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง ผู้แทนเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช. , ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และผู้แทนจาก คอบช. และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้ข้อสรุปเบื้องต้นต่อการทำงานร่วมกันในสองประเด็น คือ 1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรวิจัยของประเทศทั้งในอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยอาจทำได้ในหลากหลายรูปแบบ 2) การเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆ อาทิ ทปอ. มหาวิทยาลัยวิจัย (RUN) โดย คอบช. จะได้สนับสนุนการเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนักวิจัยได้ทำงานตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมต่อไป

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01