สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

Lastest Modified Wednesday 25 April 2018 , 12:48

         สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญที่ประกอบด้วยรายงานสถานะการเงิน การพิจารณาแต่งตั้นผู้ตรวจสอบบัญชี และมีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่บริหารสมาคมฯ เนื่องจากครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย คนต่อไป

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01