ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Lastest Modified Saturday 23 October 2021 , 14:33

ที่ สนท. ว.256/2564

                                                             20 ตุลาคม 2564

 

เรื่อง     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เรียน     สมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564                     จำนวน   1    ฉบับ

                     2. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564              จำนวน   1    ฉบับ

                     3. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม                                        จำนวน   1    ฉบับ

      

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น - 13.30 น. เปิดประชุมเวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี อาคาร วช. 1 ชั้น 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการและระเบียบวาระการประชุมตามรายละเอียดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

 

               ในการนี้ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ขอได้โปรดแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมให้ฝ่ายเลขาธิการทราบตามแบบตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และให้การต้อนรับตามความเหมาะสมต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Attached File